Anuncio das axudas concedidas por rehabilitación de elementos comúns de edificios na ARI de Estribela

77

Por decretos do concelleiro delegado da Área de Facenda e Medio Ambiente, prestábase aprobación definitiva a axudas da ARI de Estribela e aos correspondentes gastos, e ordenábanse os seus pagos a favor dos solicitantes das axudas para a rehabilitación de elementos comúns de edificios dentro da Área de Rehabilitación Integral de Estribela.

Asemade, dispoñíase que unha vez rematada a tramitación dos expedientes de solicitude de subvención, farase publica a relación das subvencións concedidas no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, na páxina web www.pontevedra.eu, e no BOP, ao abeiro do estabelecido no artigo 27 das Bases que as regulan.

En virtude do exposto faise pública a concesión de subvencións aos seguintes interesados:

Ver documento PDF

COMPARTIR