Axudas para a renovación de fachadas e cubertas de lousa. Convocatoria 2017.

545

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reuladoras para a concesión de subvencións para a renovación de fachadas e cubertas de lousa (código de procedemento IN314A). Ver

Rematou o prazo para solicitar esta axuda.

Prazo para presentar as solicitudes: 07/07/2017 – 06/10/2017

ACTUACIÓNS

A actuación subvencionable será a renovación de fachadas e cubertas existentes de vivendas unidamiliares ou edificios de vivenda colectiva, xunto coas súas instalacións anexas, de ser o caso, por unha fachada ou cuberta de lousa. Non se subvencionarán as renovacións parciais da fachada ou da cuberta

1. Condicións das actuacións:

  • situadas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

  • cumprir ou mellorar as esixencias mínimas do <-DB-HE-1>

2. Gastos subvencionables:

  • Custo de desmontaxe das fachadas ou cubertas existentes e das montaxes das novas cubertas de lousa.

  • Custos de materiais das novas fachadas e cubertas de lousa. A lousa pertencerá, na súa calidade comercial, á primeira selección.

  • Custo das memorias básicas, informes técnicos, certificados necesarios, ou proxectos de arquitectura ou enxeñaría na parte correspondente ás actuacións a subvencionar.

  • Custo de licenzas.

  • O imposto IVE, cando non sexa susceptible de recuperación ou compensación.

BENEFICIARIOS

Poderán ser beneficiarios os particulares ou as comunidades de propietarios de vivendas ou edificios de vivenda colectiva e as súas edificacións anexas sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONTÍA DAS AXUDAS

O custo subvencionable máximo será de 70 € por m2 de fachada e cuberta, a contía da subvención será do 40% dos custos totais subvencionables.

SOLICITUDES. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

  1. Lugar: sede electrónica https://sede.xunta.gal ou desde a páxina web https://appsdxem.xunta.gal/renovelousa soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992

  2. Prazo: 3 meses desde o 07/07/2017.

Prazo máximo para xustificar a subvención ata o 1 de decembro de 2017 (inclusive).

Mais información:

Páxina web oficial da consellería: http://ceei.xunta.gal, enderezo electrónico: cei.dxiem.axudasminas@xunta.gal, teléfonos: 981 957092/981957258  ou presencialmente.

 

 

 

COMPARTIR