Axudas na ARI de Estribela

ARI Estribela_reducido

O núcleo de Estribela declarouse Área de Rehabilitación Integral (ARI) o día 03/05/2007, para favorecer a rehabilitación e poder obter as axudas económicas que establece o Plan Estatal de Vivenda.

A finalidade destas axudas é a de potenciar o uso residencial e asegurar a diversidade social e o realoxamento, se é o caso, da poboación existente, con suxeición ás normas do plan urbanístico vixente e ás disposicións sobre eliminación de barreiras arquitectónicas, promoción da accesibilidade e mellora da eficiencia enerxética dos edificios.

Con data 05/09/2014 asinouse o convenio de financiamento entre a Xunta de Galicia e o Ministerio  de Fomento, para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. A efectividade das liñas de axudas previstas no Plan determinase tras a publicación da Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro (BOE núm. 292, do 03/12/2014).

O día 17/03/2015 publicouse no DOG núm. 52 a Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que regulan o Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016, a cal posibilita a solicitude de axudas nas ARIs, con vixencia ata o 31/12/2016.

Tras as firmas, o día 26/10/2017, dos acordos da comisión bilateral entre a Administración do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, no marco do RD 637/2016, do 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de vivenda 2013-2016 (BOE núm. 86 do 10/04/2013), o Concello de Pontevedra aprobou as Bases reguladoras e convocatoria pública das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela e do Conxunto Histórico de Pontevedra (BOP núm. 244, do venres 22 de decembro de 2017).

As Bases entran en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOP. O importe máximo da subvención é do 45% do custo subvencionable das actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas que se realicen, e unha contía máxima por vivenda obxecto de rehabilitación de 15.000 euros (excluídos impostos, taxas e tributos).

Cómpre recordar que aquelas edificacións que necesiten o Informe de avaliación de edificios (IAEd), deberán contar con el con data anterior ao da solicitude de subvención.

Segue vixente o Directorio de Axentes Colaboradores, co fin de que se poidan inscribir, con carácter permanente, aquelas persoas físicas ou xurídicas (técnicos, contratistas, oficios, subministradores de materiais e entidades e laboratorios de control da calidade) que interveñen no proceso das obras de rehabilitación e inspección técnica, co obxecto de simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras en xeral. Ten carácter informativo para os promotores, e en ningún caso a inscripción suporá un requisito obridado para a execución das obras de rehabilitación ou inspección técnica de edificacións.

PRAZO PARA SOLICITAR AS SUBVENCIÓNS E ANEXOS:

Prazo pechado.

407 ANEXO I Solicitude de visita técnica previa á solicitude de subvención
408 ANEXO II Solicitude memoria técnica (no caso de obras menores)
409 ANEXO III Solicitude de subvención. Edificios
410 ANEXO III Solicitude de subvención. Vivendas
411 ANEXO IV Comunicación de inicio de obras
412 ANEXO V Comunicación do remate das obras
413 ANEXO VI Autorización (no caso de haber mais de un propietario)
414 ANEXO VIII Renuncia
415 ANEXO VII Documento de representación

Como trámite previo á solicitude de subvención, deberase solicitar a visita previa de inspección, a cal levará a cabo a Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación.

Reportaxe fotográfica de rehabilitacións realizadas en Estribela (antes e despois):
Reportaxe de exteriores 1Reportaxe de interiores 2

  Reportaxe 3
  Reportaxe 4
  Reportaxe 5
  Reportaxe 6

00_Logos

 

X