Axudas na ARI de Estribela

ARI Estribela_reducido

O núcleo de Estribela declarouse Área de Rehabilitación Integral (ARI) o día 03/05/2007, para favorecer a rehabilitación e poder obter as axudas económicas que establece o Plan Estatal de Vivenda.

A finalidade destas axudas é a de potenciar o uso residencial e asegurar a diversidade social e o realoxamento, se é o caso, da poboación existente, con suxeición ás normas do plan urbanístico vixente e ás disposicións sobre eliminación de barreiras arquitectónicas, promoción da accesibilidade e mellora da eficiencia enerxética dos edificios.

Con data 05/09/2014 asinouse o convenio de financiamento entre a Xunta de Galicia e o Ministerio  de Fomento, para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. A efectividade das liñas de axudas previstas no Plan determinase tras a publicación da Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro (BOE núm. 292, do 03/12/2014).

O día 17/03/2015 publicouse no DOG núm. 52 a Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que regulan o Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016, a cal posibilita a solicitude de axudas nas ARIs, con vixencia ata o 31/12/2016.

Tras as firmas, o día 27/10/2015, dos acordos da comisión bilateral entre a Administración do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, no marco do RD 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de vivenda 2013-2016, o Concello de Pontevedra aprobou as Bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas e convocatoria pública na Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela e do Conxunto Histórico de Pontevedra (BOP núm. 245, do luns 21 de decembro de 2015).

As Bases entran en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOP. O importe máximo da subvención é do 35% do custo subvencionable das actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas que se realicen, e unha contía máxima por vivenda obxecto de rehabilitación de 11.000 euros (excluídos impostos, taxas e tributos).

Cómpre recordar que aquelas edificacións que necesiten o Informe de avaliación de edificios(IAEd), deberán contar con el con data anterior á solicitude de subvención.

Como novidade sinalar que se incorpora, co obxecto de polo a disposición dos solicitantes de axudas e outros fins, un Directorio de Axentes Colaboradores para simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras, no que se poderán inscribir, con carácter permanente, aquelas persoas físicas ou xurídicas (técnicos, contratistas, oficios, subministradores de materiais e entidades e laboratorios de control da calidade) que interveñen no proceso das obras de rehabilitación e inspección técnica. Ten carácter informativo para os promotores, e en ningún caso a inscripción suporá un requisito obridado para a execución das obras de rehabilitación ou inspección técnica de edificacións.

PRÓRROGA DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2013-2016 PARA O ANO 2017

O goberno aprobou o RD 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de Vivenda 2013-2016, o que garante a continuidade do financiamento das axudas estatais ás vivendas e/ou edificios durante o exercicio 2017.

SOLICITUDES E ANEXOS:

Prazo de solicitude: 17/08/2017 ata o 15/09/2017.

ANEXO I   Solicitude visita técnica previa á solicitude de subvención
ANEXO II  Solicitude memoria técnica ( no caso de obras menores)
ANEXO III Solicitude de subvención. Edificios.
ANEXO III Solicitude de subvención. Vivendas.
ANEXO IV Comunicación de inicio das obras
ANEXO V  Comunicación do remate das obras
ANEXO VI Autorización ( no caso de haber mais de un propietario)
ANEXO VII Documento de representación
ANEXO VIII Renuncia

Como trámite previo á solicitude de subvención, deberase solicitar a visita previa de inspección, a cal levará a cabo a Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación.

Documentos :
Reportaxe fotográfica de rehabilitacións de exteriores na ARI de Estribela (antes e despois)Reportaxe fotográfica de rehabilitacións de interiores na ARI de Estribela(antes e despois)Actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas nas distintas fases
 00_Logos
X