Inicio Áreas Urbanismo Oficina Técnica de Rehabilitación Axudas na ARI do Conxunto Histórico de Pontevedra

Axudas na ARI do Conxunto Histórico de Pontevedra

ARI CH_reducido

O día 4 de outubro de 2012 o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Presidente do IGVS, acorda declarar Área de Rehabilitación ao ámbito do Conxunto Histórico de Pontevedra.

Esta declaración constitúe unha peza básica para a recuperación e rexeneración do casco antigo da cidade, xa que aporta a posibilidade de recuperar o tecido predominante na zona, o residencial. Isto mellorará as condicións de habitabilidade das vivendas e promoverá a ocupación daquelas que foron nos últimos anos abandoadas, o que suporá un aumento do censo da zona, da actividade social nas rúas e a mellora dos servizos esenciais.

Trátase pois, de promover a cultura da rehabilitación, mediante o mantemento dos oficios tradicionais e o fomento do emprego.

Con data 05/09/2014 asinouse o convenio de financiamento entre a Xunta de Galicia e o Ministerio  de Fomento, para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. A efectividade das liñas de axudas previstas no Plan determinase tras a publicación da Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro (BOE núm. 292, do 03/12/2014).

O día 17/03/2015 publicouse no DOG núm. 52 a Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que regulan o Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016, a cal posibilita a solicitude de axudas nas ARIs, con vixencia ata o 31/12/2016.

Tras as firmas, o día 26/10/2017, dos acordos da comisión bilateral entre a Administración do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, no marco do RD 637/2016, do 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de vivenda 2013-2016 (BOE núm. 86, do 10/04/2013) o Concello de Pontevedra aprobou as Bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela e do Conxunto Histórico de Pontevedra (BOP núm. 244, do venres 22 de decembro de 2017).

As Bases entran en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOP. O importe máximo da subvención é do 45% do custo subvencionable das actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas que se realicen, e unha contía máxima por vivenda obxecto de rehabilitación de 15.000 euros (excluídos impostos, taxas e tributos).

Cómpre recordar que aquelas edificacións que necesiten o Informe de avaliacións de edificios (IAEd), deberán contar con el con data anterior á solicitude de subvención.

Segue vixente o Directorio de Axentes Colaboradores, co fin de que se poidan inscribir, con carácter permanente, aquelas persoas físicas ou xurídicas (técnicos, contratistas, oficios, subministradores de materiais e entidades e laboratorios de control da calidade) que interveñen no proceso das obras de rehabilitación e inspección técnica, co obxecto de simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras en xeral. Ten carácter informativo para os promotores, e en ningún caso a inscripción suporá un requisito obridado para a execución das obras de rehabilitación ou inspección técnica de edificacións.

PRAZO PARA SOLICITAR AS SUBVENCIÓNS E ANEXOS:

Prazo pechado.

Como trámite previo á solicitude de subvención, deberase solicitar a visita de inspección, a cal levará a cabo a Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación.

Reportaxe fotográfica de obras de rehabilitación realizadas no Conxunto Histórico (antes e despois):

Reportaxe 1
Reportaxe 2
Reportaxe 3
00_Logos
X