Inicio Áreas Urbanismo Oficina Técnica de Rehabilitación Axudas na ARI do Conxunto Histórico de Pontevedra

Axudas na ARI do Conxunto Histórico de Pontevedra

ARI CH_reducido

O día 4 de outubro de 2012 o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Presidente do IGVS, acorda declarar Área de Rehabilitación ao ámbito do Conxunto Histórico de Pontevedra.

Esta declaración constitúe unha peza básica para a recuperación e rexeneración do casco antigo da cidade, xa que aporta a posibilidade de recuperar o tecido predominante na zona, o residencial. Isto mellorará as condicións de habitabilidade das vivendas e promoverá a ocupación daquelas que foron nos últimos anos abandoadas, o que suporá un aumento do censo da zona, da actividade social nas rúas e a mellora dos servizos esenciais.

Trátase pois, de promover a cultura da rehabilitación, mediante o mantemento dos oficios tradicionais e o fomento do emprego.

Con data 05/09/2014 asinouse o convenio de financiamento entre a Xunta de Galicia e o Ministerio  de Fomento, para a execución do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. A efectividade das liñas de axudas previstas no Plan determinase tras a publicación da Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro (BOE núm. 292, do 03/12/2014).

O día 17/03/2015 publicouse no DOG núm. 52 a Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que regulan o Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal 2013-2016, a cal posibilita a solicitude de axudas nas ARIs, con vixencia ata o 31/12/2016.

Tras as firmas, o día 27/10/2015, dos acordos da comisión bilateral entre a Administración do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, no marco do RD 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de vivenda 2013-2016, o Concello de Pontevedra aprobou as Bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas e convocatoria pública na Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela e do Conxunto Histórico de Pontevedra (BOP núm. 245, do luns 21 de decembro de 2015).

As Bases entran en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOP. O importe máximo da subvención é do 35% do custo subvencionable das actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas que se realicen, e unha contía máxima por vivenda obxecto de rehabilitación de 11.000 euros (excluídos impostos, taxas e tributos).

Cómpre recordar que aquelas edificacións que necesiten o Informe de avaliacións de edificios IAEd), deberán contar con el con data anterior á solicitude de subvención.

Como novidade sinalar que se incorpora, co obxecto de polo a disposición dos solicitantes de axudas, un Directorio de Axentes Colaboradores para simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras, no que se poderán inscribir, con carácter permanente, aquelas persoas físicas ou xurídicas (técnicos, contratistas, oficios, subministradores de materiais e entidades e laboratorios de control da calidade) que interveñen no proceso das obras de rehabilitación e inspección técnica. Ten carácter informativo para os promotores, e en ningún caso a inscripción suporá un requisito obridado para a execución das obras de rehabilitación ou inspección técnica de edificacións.

PRÓRROGA DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2013-2016 PARA O ANO 2017

O goberno aprobou o RD 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de Vivenda 2013-2016, o que garante a continuidade do financiamento das axudas estatais ás vivendas e/ou edificios durante o exercicio 2017.

SOLICITUDES E ANEXOS:

Prazo de solicitude: 17/08/2017 ata o 15/09/2017.

Como trámite previo á solicitude de subvención, deberase solicitar a visita de inspección, a cal levará a cabo a Oficina Técnica de Rehabilitación do Concello, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación.

00_Logos
X