OUTRAS AXUDAS

Subvencións do INEGA para proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares...

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) Bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico, dirixidas a particulares código de procedemento (IN421P)....

Axudas na ARI dos Camiños de Santiago

AXUDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI) DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO E DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS Resolución do 20 de xuño de 2019...

Axudas financieiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas....

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se realiza a convocatoria pública, para a anualidade 2019, das...