Plan Estatal 2018-2021

O 10 de marzo de 2018 publicouse no Boletín Oficial del Estado o Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018 – 2021.

A implantación deste plan non é automática, posto que a súa execución require a sinatura dun convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento e as Comunidades Autónomas (BOE núm. 198 do 16/08/2018) e a posterior publicación das correspondentes convocatorias de cada programa de axudas ou a sinatura de acordos específicos, segundo o correspondente programa.

O plan prevé os seguintes programas de axudas:

1. Programa de subsidiación de préstamos convidos.
2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
3. Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual.
4. Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer.
5. Programa de fomento de mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade en vivendas.
6. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.
7. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural.
8. Programa de axuda aos mozos.
9. Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

As axudas destinadas á rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral (ARIś), no Concello de Pontevedra ARI de Estribela e ARI do Conxunto Histórico, inclúense no punto 7. “Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural”.

O día 26.10.2018 asináronse os Acordos das Comisións Bilaterais entre o Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, estes acordos posibilitan a regulación e apertura das convocatorias para poder solicitar as subvencións en materia de rehabilitación nas ARIs.

O mércores 17 de abril de 2019 publicábase no BOP núm. 75 o extracto das bases e convocatoria de axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela e do Conxunto Histórico de Pontevedra.

Prazo para solicitar as axudas: do 22/04/19 ata o 17/07/19 (3 meses).
As persoas interesadas nas axudas deberán solicitar, antes ou coa solicitude oficial de subvención unha visita de inspección, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación.

Solicitude de visita previa.

ANEXOS:
ANEXO I Solicitude de subvención. Vivenda.
ANEXO I Solicitude de subvención. Edificio.
ANEXO II Relación de viviendas e locais. Edificio.
ANEXO III Relación de propietarios. Edificio.
ANEXO IV Actuaciós subvencionables.
ANEXO IX Renuncia.
ANEXO V Comunicación de inicio.
ANEXO VI Comunicación remate.
ANEXO VII Autorización.
ANEXO VIII Representación.

NORMATIVA:
– Bases reguladoras e convocatoria pública das axudas á rehabilitación (BOP núm. 75 do 17/04/2019).
– ACB 3ª fase Conxunto Histórico.
– ACB 8ª fase Estribela.
– Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para participar no Porgrama de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021
– Convenio Ministerio-Comunidade Autónoma para a execución do Plan Estatal de vivenda 2018-2021.
– RD 106-2018 Plan Estatal 2018-2021

X