Criterios interpretacións PXOU

DATATÍTULODOCUMENTOBOPDOG
25/04/18CONSULTA SOBRE AS EDIFICACIÓNS TRADICIONAISVer pdf
13/06/16EDIFICACIÓNS EN SITUACIÓN DE FORA DE ORDENACION, ARTIGO 90 LSGVer pdf30/06/16
04/11/13CORRECIÓN DO ERRO MATERIAL ADVERTIDO NO ANUNCIO PUBLICADO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA NÚM. 207, DE DATA 28/10/2013 SOBRE CRITERIOS INTERPRETATIVOS REFERIDOS AO RÉXIME XURÍDICO APLICABLE ÁS NAVES TALLERES EXISTENTES EN NÚCLEOS RURAIS DO VIXENTE PXOU QUE CONTEN CO SÍMBOLOVer pdf06/11/13
07/10/13CRITERIOS INTERPRETATIVOS REFERIDOS AO RÉXIME XURÍDICO APLICABLE ÁS NAVES TALLERES EXISTENTES EN NÚCLEOS RURAIS DO VIXENTE PXOU QUE CONTEN CO SÍMBOLO •Ver pdf28/10/13
24/11/08RÉXIME XURÍDICO APLICABLE AOS NÚCLEOS RURAIS QUE SE CLASIFICARON COMO DE RECENTE FORMACIÓN DENTRO DO SOLO URBANO AO ABEIRO DA LEI DE ADAPTACIÓN DA DO SOLO DE GALICIA E DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI DO SOLO NO VIXENTE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PONTEVEDRA.Ver pdf28/01/09
21/07/08INTERPRETACIu00d3N SOBRE O INTERPRETACIÓN SOBRE O RÉXIME DE SOLO APLICABLE A ZONAS DE RESIDENCIAL INTENSIVA DO PXOU EN FUNCIÓN DAS DETERMINACIÓNS DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1ª DA LOUG23/10/0817/09/08
06/02/07CRITERIO INTERPRETATIVO RESPECTO DO XEITO DE MEDICIÓN DO GRAO DE CONSOLIDACIÓN DE NÚCLEO DETERMINANTE DO RÉXIME APLICABLE AOS NÚCLEOS DELIMITADOS POLO VIXENTE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANAVer pdf
21/12/05INTERPRETACIÓN DA ALTURA MÁXIMA DO BAIXO NAS ORDENANZAS DE ZONA CENTRAL E RESIDENCIAL INTENSIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANAVer pdf
12/03/03APLICACIÓN DO RÉXIME TRANSITORIO DA LEI 9/2002, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA NO QUE ANTIXE AO SOLO DE NÚCLEO RURAL: CRITERIOS NTERPRETATIVOS RESPECTO DA VIXENTE NORMATIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA.Ver pdf
27/10/01CORRECCIÓN DE ERRO NA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DO PXOU, DEFININDO A ANCHURA DO VIARIO PROLONGACIÓN DA RÚA FAUSTINO SANTALICES.Ver pdf07/01/02
14/11/00RESOLUCIÓN E INTERPRETACIÓN LICENZAS SNU EN NÚCLEO.24/01/0113/02/01
28/08/99INTERPRETACIÓN DO ARTIGO 181 DA NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN DE CASETÓNS DE ASCENSOR SOBRESAÍNDO DO ESPAZO BAIXO CUBERTAVer pdf
17/02/97OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE CONSTRUCIÓN DE VIVENDAS UNIFAMILIARES EN ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA DO SOLO URBANO DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANAVer pdf17/03/97
30/01/92LIÑAS DE EDIFICACIÓN DA AUTOESTRADA A-9 NA ZONA ABRANGUIDA ENTRE 50 METROS ANTES DO BORDO ESQUERDO DA CALZADA DA ESTRADA C-550 E N-558, NA QUE SE SITÚA A UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 28 DO VIXENTE PXOUVer pdf21/02/92
12/01/91DIVERSAS INTERPRETACIÓNS DO PLAN XERAL: EDIFICACIÓN EN ESQUINA, FONDO DE EDIFICACIÓN NOS RUEIROS DA ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA OMISIÓN DE FICHAS NAS ZONAS DE EDIFICACIÓN INTENSIVA E EXTENSIVAE OUTRASVer pdf
27/11/90ACTA DA REUNIÓN DE TRABALLO QUE TIVO LUGAR O 27/11/90: APROVEITAMENTO BAIXO CUBERTA, ANCHURA DOS PORTAIS, DISTANCIA ENTRE OS POZOS ABSORBENTES DAS FOSAS SÉPTICAS E OS POZOS DE CAPTACIÓN E DETERMINACIÓN DE FONDOS EDIFICABLES EN PLANTA BAIXA, ORDENANZA ZONA CENTRALVer pdf
X