Inicio Concello Goberno Local Delegacións de Goberno

Delegacións de Goberno

Delegacións da Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria do 13 de xuño de 2015 acordou delegar competencias da Xunta de Goberno Local en concelleiros e directores xerais. O artigo 127 da Lei 7/1985 reguladora de bases de réxime local establece a posibilidade de que a Xunta de Goberno Local delegue nos membros aos que fai referencia no seu apartado segundo. Así mesmo, o Regulamento Orgánico do Goberno e da Administración do Concello de Pontevedra prevé esa posibilidade no seu artigo 22.

Delegacións de áreas e delegacións especiais

As áreas de goberno constitúen os niveis esenciais da organización municipal e comprenden, cada unha delas, un ou varios sectores funcionalmente homoxéneos da actividade administrativa municipal.

Das mesmas poderán depender outras áreas delegadas ás que corresponderá a dirección dun sector da actividade administrativa da responsabilidade daquelas.

As áreas de goberno se estructuran en servicios ou outras unidades administrativas inferiores segundo se recolla, anualmente, no cadro de persoal (plantilla) que forma parte do orzamento xeral municipal.

Aos órganos superiores (Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local) corresponde a dirección, planificación e coordinación política das áreas de goberno.

A dirección, planificación e coordinación política das áreas delegadas ou servicios, no seu caso, corresponde aos Concelleiros de Goberno e/ou Delegados. No suposto de que a acción de goberno nunha determinada área se delegue nun membro da Xunta de Goberno Local que non ostente a condición de Concelleiro, a súa denominación será a de Delegado municipal de Goberno. As funcións deste serán as fixadas no Decreto de nomeamento da Alcaldía.

Os titulares dos órganos superiores quedan sometidos ao réxime de incompatibilidades establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servicio das Administracións públicas ou en outras normas Estatais ou Autonómicas que resulten de aplicación. (Art.8 do Regulamento Orgánico do Goberno e da Administración do Concello de Pontevedra)

Delegacións de áreas

Área de Disciplina Urbanística, Protección cidadá, Festas e Cultura
Área de Urbanismo, Promoción Económica, Emprego e Turismo
Área de Ordenación do Territorio, Infraestruturas e Mobilidade
Área de Benestar Social e Deportes
Área de Contratación e Facenda
Área de Educación, Igualdade e Programación e xestións das infraestruturas culturais
Área de Persoal, Réxime interior e Patrimonio
Area de Sostemento de espazos públicos, obras, participación social e territorial

Delegacións especiais

Servizo de Patrimonio e Memoria histórica
Servizos territorializados e sensibilización ambiental
Servizo de Xuventude, Normalización Lingüística e Sociedade do Coñecemento

O TEMPO

Pontevedra, ES
algo de nubes
16.5 ° C
17 °
16 °
77%
1kmh
20%
Xov
24 °
Ven
16 °
Sáb
16 °
Dom
16 °
Lun
17 °
X