Camiñar Resolve - page 10

10
Centro
históricopeonil
Leste:expansión
caótica.Actualmente
enrestauración
Campolongo:
expansiónplanificada.
Anos70
Estacións -Gorgullón.
Expansiónanos80e
actuales
Ensanche.Anos50,
60esucesivos
MontePorreiro.Anos
70.Actualmenteen
restauración
ASeca:Anos
90eactual
Moureiras.Arrabaldos
históricos.Expansión
caóticaanos70-80
Cinto litoral.
Históricoporto
urbano.Última
invasión,anos80
AP9. Invasión
fluvialanos80
XunqueiradeAlba.
Invasiónanos70
OBurgo.
Expansión lineal
XunqueiradoCovo.
Invadidaanos70
Ensanche.Anos50,
60esucesivos
Av.Marín.Actualmente
enrestauracion
Sur.Ensanche
actual
Pontevedra
Odeseñodunha cidade segura
82.000habitantesnomunicipio
130.000naárea territorial urbana
Ubicadanadesembocadurado ríoLérez,
centroxeográficodasRíasBaixas
Centro histórico
(peatonal)
OBurgo
(calmado)
Campus
(calmado)
Aparcadoiros
gratuítos
Zonas comerciales
(peonil e calmado)
Moureiras
(peonil e
calmado)
Campolongo
(calmado)
Sta. Clara
(calmado)
Ensanches
(calmado)
Gorgullón
Estacións
(calmado)
Leste (en
transformación
e calmado)
Acceso
norteAP9
Acceso
surAP9
Acceso
surAP9
Novosedificios
administrativos
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook