Camiñar Resolve - page 2

2
Camiñar resolve
4
Peóns, seguridade emobilidadurbana.
Cara a unha inversión do esquema dominante
10 Pontevedra, odeseñodunha cidadesegura
11 A reforma urbana
12 Catro xeitos demoverse
Itinerarios peonís
13 O tráfico amotor, calmado
14 Unha cidade dinámica
Infraestruturas
Cicrular amotor
15 Aparcar
Accesibilidade universal
16 A30 comomáximo
Control e organización
17 O camiño escolar
Educar paraunha novamobilidade
18 O 2º Encontrodecidadespara a seguridade viaria
Publicación elaborada poloGabinete deComunicacióndaAlcaldía de
Pontevedra co gallo da concesión doPremio ámellor prácticaurbana en
seguridade viaria, nomarco do II Encontro deCidades para aSeguridadeViaria,
celebrado enCórdoba. Fotografías deGuillermoGonzález, GustavoSantos y
AnxoRial. ImpresiónGTI. Febreiro de 2011.
www. pon t eved r a . eu /move t e
O xuradoque concedeu aPontevedraoPremio ámellor práctica
urbana en seguridade viaria estaba conformadopor representantes
daDirecciónGeneral deTráfico (DGT) doGobernodeEspaña, o
Servei CatalàdeTrànsit, aDirecciónXeral deTráficodoGoberno
Vasco e aFederaciónEspañoladeMunicipios eProvincias (FEMP)
As razónsdo xurado
Opremio concédese aPontevedra “polos esforzosna implantación
dunmodelodemobilidade local sostíbel, e en especial pola
participacióndosdistintos sectoresedepartamentosmunicipais
nesteprocesode creacióndun entornourbano centradonospeóns,
que contribúea reducir aaccidentabilidadeegaranteque todosos
cidadáns sedespracende xeitoseguroe saudábel”.
Premio ámellor
prácticaurbanaen
seguridadeviaria
Pontevedra
2º Encontro deCidades
polaseguridadeviaria
celebradoenCórdoba
enFebreirode 2011
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...20
Powered by FlippingBook