Camiñar Resolve - page 5

5
mobilidade e a seguridade urbana, así como
redundando nunha preocupante diminución da
calidade urbana, da calidade de vida nas cidades.
Todos os demaismedios de locomoción
padeceron graves prexuizos e deterioros na súa
funcionalidade, todos: a bici, o transporte público e
o peonil; de entre todos estesmedios de
mobilidade, os quemais padeceron co predominio
do vehículo, foron a peonil e a ciclista; esta última
case chegou a desaparecer das nosas cidades
(hoxe preténdese recuperar), e a peonil veuse
constreñida e limitada de tal xeito que case pasou
a sermarxinal (tamén se pretende recuperar,
moitas veces por consellomédico).A tese central
deste traballo é que o equilibrio demodos de
mobilidade, pero sobre todo da peonil, non só é un
exercicio de xustiza para con peóns e ciclistas,
senón que é a base, o centro de gravidade da
solución para toda amobilidade e seguridade vial
urbana.
4
Amobilidadepeonil
Amobilidadepeonil éamaneiramais sanenatural
dedesprazarseenmediourbanocandoasdistanciase
temposnecesariosnon superenalgún límite,por
exemplo, 3kmoumediahora.Lograrqueeste tipode
desprazamentos se fixeranapé, seríao factordecisivo
paraamelloraglobaldamobilidadeurbana.En
desprazamentosdemaisdistanciaou tempo, omodo
peonildebe ser taménunhacompoñentedecisiva.
Amobilidadepeonil éamaisbásicaenatural de
todas; aprimeiraenordede importanciae, amaiores,
absolutamente insustituíbel enon intercambiábel por
ningúnoutro tipodemobilidade.Todasas formas
artificiaisdemobilidadepodenser sustituídas, dentro
dascidades, poroutrasalternativas; aúnica
absolutamentenatural ebiolóxica, apeonil, non.
Asmobilizadasmotorizadas foronunsenormes
avancesquenospermitironchegar cadavezmais
lonxeecadavezenmenos tempo, peroasúa
funcionalidade foi tan invasoraquecrioua ilusión,moi
fomentada, dequepodíaservirpara todoe ir
suplantandoprogresivamenteas formasnaturaisde
desprazamento, enparticular, aspeonís.Andarunhas
cantasdecenasdeminutos, apartedesermoi natural
emoi san, éconsubstancial aoserhumano, salvo
impedimento físico.Peroapartedestas
características, éoxeitomais lóxicodedesprazarse
nomediourbano, candomenosdentrodun radiode
acción, dunhasdistanciase tempos, razoábeis.Avan
ilusiónda rapidez, certaendesprazamentos largos, e
dasuposta, e insán, comodidade, levou, entreoutros
motivosque trataremosposteriormente, aun
abandono tantoadministrativocomocidadá, deste
xeitoprimixenioebásicodemobilidade.
Eaondenonchegueomodopeonil paraseroúnico,
debe ter taménunhaparticipación importante
combinadoconoutrosmodosdemobilidade.A
dicotomíaentre todoopercorridoandandoou ir co
coche, ououtromediomotorizado, deorixeadestino
debedesaparecer; todooquesepoida facer
andando, comomodoúnico, principal ou
complementariodemobilidade, así debeser.Primeiro,
todooquesepoidapercorrerandando, ou, seacaso,
enbici; candononchegue, outrasmobilidades.
5
A rede viariaurbana
amobilidadepeonildebe ter,candomenos, igual
importanciaqueorodado, tantonanormativade
aplicacióncomonodeseñoesostementodasvías
urbanas.Esteéungrandereto tantodas
administraciónscomodoscidadánssiqueremos
recuperarunhaordenaturaldentrodosdistintos tipos
demobilidade.Haimoitospre-conceptoserutinasque
vencer.
Tanto odeseño comoanormativadas vías
urbanas estiveron até agora centradas nas vías
interurbanas e, como consecuencia, centradas no
tráficomotorizado. Vexaseos vixentes Lei de
Tráfico e oRegulamentoXeral deCirculacióne
aparte domáximo, excepcionábel, de50 km/hora
ea consideracióndaORA, nada relevantemais
hai relativo ao tráficourbano. Nonhai nadamais
inxustoe inoperativo que tratar por igual situacións
tan diferentes como son, na práctica, os tráficos
urbanos e interurbanos.
Os esforzos ea atenciónestiveron centrados,
caseque en exclusiva, namellora, inalcanzábel e
nuncaalcanzada, do tráficomotorizado, deixando
aproblemática da circulación peonil totalmente
abandonada e subordinadaás necesidades do
tráfico rodado.Aconsecuencia foron unhas vías
urbanas inhóspitas e disfuncionais para os peóns,
oque axudou de xeito decisivo aque se
abandonara, mellor dito se restrinxira, a
mobilidade peonil.Abandonar nunca, pois
simplemente, non éposíbel; caso de selo, tal e
como se trataron as vías urbanas, seguramente
tivera sucedido, comoasí sucedeu coamobilidade
ciclista.
As beirarrúas de sección ridícula, a prohibiciónde
deterse nas beirarrúas que recolle anormativade
circulación, as barreiras e rodeos inasumíbeis, os
valados para recluír aos peóns, os desabridos
pasos elevados e soterrados, a invasión das
beirarrúas por partede vehículos estacionados,
quea iluminaciónestivesemoitas veces dirixida á
calzada deixando conmal visibilidade as
beirarrúas,...., foron consecuencias deste
plantexamento de fondo, destaprioridadeabsoluta
concedida ámobilidademotorizada.
Por último, nonhai que rebuscarmoitonas
hemerotecas para atestiguar queun pavimento
parao tráfico rodado enmal estadoéun problema
públicode transcendencia, aíndaque
obxectivamente nondeberíaungrandeproblema
paraun tráfico de velocidademoderada como tería
que ser ourbano, mentres queunpavimento
adicado ao fluxopeonil enmal estado case nunca
ten esa relevancia pública. Outra cara damesma
moeda: as obras sonmotivodequeixa
permanenteporque afectan ao tráfico rodado; o
peonil, que éo quemais sofre coas obras, case
nuncaémencionado.
6
As fricciónsentreosmodosdemobilidade
Haiquecambiaraperspectivasobreoequilibriode
prioridadesepreferenciasentre tráficorodadoepeonil.
Odeseñoe axestióndoviario, especialmentenas
intersecciónsdepeónsecoches,deberíadarlleamesma
importancia, senónmais,ao tráficopeonilqueao
rodado.Haique incorporarcomounhavariábel
fundamentalasnecesidadesdospeóns.
Noespazopúblicodunhacidade, especialmente
dentrodasúa rededevíasurbanas, convivenvarios
modosdemobilidadeque, inevitabelmenteentranen
conflito, encolisión, ou, candomenos, endisputa.
Estacolisióndeberíaproducirsesónas
interseccións, pero, comovimosnoapartado
anterior, xaéprevia; odesprazamentodo tráfico
peonil polaprimacíado tráfico rodado, foi de tal
magnitudequeempeoroumoitoascondiciónsxerais
dacirculaciónapé fora taméndaszonasouespazos
nosque, enprincipio, poderíanentrar enconflito.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook