Camiñar Resolve - page 9

16
Amodode epílogo
Nunha reportaxe sobre “Aque soan as
cidades”, nas amplísimas zonasdePontevedra
tratadas con estes criterios, a conclusiónaque
chegaronos autores foi queos sons
dominantesenPontevedra sonos trinosdos
paxaros e asvocesdosnenos. Podeparecer
idílico, bucólico, estrañoe irreal, peroo certo é
que así resulta ser na realidade; oque
sorprende aos visitantes afeitosaoutros
ambientesurbanos éopredominiodos sons
citadosou, candonon soanninnenosnin
paxaros, o escaso ruído ambiente.
As vantaxesen cantoa calidadeurbana ea
seguridade vial son tanevidentes, profundas e
contrastábeis, que compensan conmoitoo
esforzo e removen asposíbeis reticencias
iniciais. Estamosconvencidosdeque esteéo
camiñopara amobilidade e aseguridadenas
cidades, deque a solución sópoderá vir dunha
claraprimacía, quenon exclusividade, da
mobilidadepeonil en ámbitosurbanos.
O esquema dominante de prioridades
1. Coche privado
2. Transportepúblico
3. Bici
4. Peón
Mo v i l i d a d e u r b a n a
O esquemadeprioridades ideal
1. Peón
2. Bici
3. Transportepúblico
4. Cocheprivado
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook