Camiño Escolar - page 1

Queé
oCamiñoEscolar?
OCamiñoEscolar é un proxecto de educación viaria integral
que tenun eixo condutor:
osnenos easnenasde educación
primaria acoden á escola camiñando sen compañade adul-
tos.
OCamiñoEscolar é un proxecto integral porque para o seu
funcionamento cómpre a implicación demoitos setores sociais
(nenos e nenas, profesorado, pais e nais, asociacións de ve-
ciños, comerciantes, servizosmunicipais, voluntariado, etc) e
porque permite convertermos a cidade nunha extraordinaria
ferramenta educativapara a transmisión de conceptos e val-
ores (cumprimento das normas, respecto polomedio, atención
aos demais, autoresponsabilidade, mellora da condición
física...)
En definitiva, oCamiñoEscolar é
unproxectoparamellorar a
educacióndosnosos fillos e fillas e construirmosunha
cidademáis solidaria, cohesionada eparticipativa.
manual de
uso
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook