Liñas de Inversión 2015-2019 - page 3

Mobilidadee accesibilidadeurbana
Completar os estándares de calidade urbana
prácticamente xeneralizados en todaa cidade é un reto
desteperíodo. Acidadedesenvolveu unnovomodelode
mobilidade, recoñecido internacionalmente equemellorou
o usoda espazo urbanopor todos e todas. Unmodeloque
ten naaccesibilidade universal undos eixos da súa aposta
pola inclusióndas persoas conmáis dificultades.
Osproxectos
Importe
(millóns€)
Completar a reformada rúa LoureiroCrespo
3,5
Actuacións noCamiñoPortugués
2,5
Novo acceso aMontePorreiro
2
Outras actuacións
7
Total
15
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook