Liñas de Inversión 2015-2019 - page 4

Mobilidadee accesibilidadenasparroquias
Os investimentos nas parroquias seguirán amesma liñade traballoe
participación. As inversións por habitante na zona rural superanbastante as
realizadas na zona urbana, facéndose así efectivaa solidariedade territorial
entre todos os habitantes doConcello. Unhas obras que seguirán os
criterios demelloradacalidadede vida fixadas nosConsellos Parroquiais,
entidades departicipaciónque seránpotenciadas, polo seu valor
democrático e a súa identificación cos intereses xerais de cada territorio.
Osproxectos
Importe
(millóns€)
Núcleos decentralidadeparroquial (adecentamentode espazos nos
lugaresmáis utilizados pola veciñanzapara a vida colectiva)
7,5
Outras actuacións (maiormentede restauración viariaparamellorar a
seguridade ea accesibilidade)
5
Total
12,5
Aestas cifrashai que engadir…
Oequipamento socio-cultural edeportivoque sexanecesarioconstruir ou rehabilitar
As acciónsmedioambientais que se vaiandefinindo, especialmenteas relacionadas coas
parques forestais eoutras accións nomonte
O saneamentodos poucos lugares quequedanpor completar
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook