Liñas de Inversión 2015-2019 - page 6

Mellorasnocicloda auga
As recentes obras relacionadas co sistemade captación,
depuración e abastecementodeaugaa todos os concellos
da ría fai moitomáis doada auniversalizacióndo servizo no
rural pontevedrés quedesexe conectarseao
abastecemento xeral. Así mesmo, os escasos veciños da
zona rural que aínda non contancon sistemade
saneamento, verán completado ese servizograzas á súa
expansión territorial, paraoque éprecisaacolaboración
daXuntadeGaliza.
Osproxectos
Importe
(millóns€)
Novos treitos de saneamento rural
4
Rededeabastecementode auga
2
Total
6
Aesto hai que engadir a colaboracióndaXuntadeGalizanaexpansiónda redede
saneamento, xaquese tratadunha competencia autonómica
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook