Liñas de Inversión 2015-2019 - page 8

Equipamentosocio-cultural
A ampla redede espazos culturais domunicipioestá
prácticamente completadaparadar o servizoqueprecisan
o conxuntode veciñas e veciños domunicipio. En
perspectiva temos o equipamentodo novocentrodoBurgo
(que formapartedoEstadioMunicipal dePasarón) e a
restauraciónda vella escoladosCampos, enMontePorreiro,
como segundo centro cultural públicodestaurbanizacióne
aparroquiadeMourente.
Osproxectos
Importe
(millóns€)
Última faseda restauracióndaCasaConsistorial
0,7
Centros sociais e culturais (OBurgo, OsCampos)
1,8
Total
2,5
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12
Powered by FlippingBook