Liñas de Inversión 2015-2019 - page 9

Mellorasnosservizospúblicos
Sonmoitos os servizos públicos xerais queprecisanda
constante renovacióndos seusmateriais de traballopara
prestar un servizoóptimo aos veciños. Parquemóbil,
equipamentos de seguridade, maquinariapara as brigadas
municipais de arranxos eornamentos, equipamentos
informáticos, imprescindibles para unha xestióneficaz…
todos son investimentos necesarios para acalidadede vida.
Osproxectos
Importe
(millóns€)
Melloras dotacionais dos servizos (maquinaria, vehículos, informática…) 4
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook