Mellor a pé - page 4

Porto
Centro
históricopeonil
Leste.Expansión
caótica.Actualmente
enrestauración
Campolongo:expansión
planificada.Anos70
Estacións -Gorgullón.
Expansiónanos80e
actuais
Ensanche.Anos50,
60esucesivos
Viarápidaao
Morrazo
Moureiras.Arrabaldos
históricos.Expansión
caóticaanos70-80
Cinto litoral.Porto
histórico.Última
invasión,anos80
ZonaescolareCampus.
Invasiónzonahúmida.
Anos70
XunqueiradeAlba.
Invasiónanos70
OBurgo.
Expansión lineal
XunqueiradoCovo.
Invadidaanos70
Instalación industrial.
Invasión litoralanos60.
Caducaen2018
Novosedificios
administrativos
Territorio
Acidadeérguese nunpromontorio rochoso
de escasaaltitude rodeada polo río Lérez,
xusto candoéste se funde coas augas da
ríadePontevedra, abertaaoAtlántico.
Ubícase no centrodasRíasBaixas, en
plenoEixoAtlántico, equidistante dePorto
eACoruña, e deVigoeVilagarcía, na zona
máis densamentepoboada deGaliza.
Ademáis do Lérez, conflúen na capital ou-
tros ríos comooRons, Valdecorvos eOs
Gafos, que lle aportanun certo carácter flu-
vial.AsXunqueiras deAlba, Lérez eMolla-
vao, algunha xaminguadapolos recheos,
conforman importantes zonas húmidas
mesmopertoda tramaurbana. O interior da
ríaé unha zona intermareal de grande ri-
quezamarisqueira e interés natural.
O seu climaoceánico suave ofrece valores
térmicos en xaneiro de13-6ºC een agosto
de 26-15ºC. Demedia, en xaneiro hai 15
días de choivae enagosto5.
Autoestrada. Invasión
fluvial.Anos80
Situación da cidade
noEixoAtlántico
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
Powered by FlippingBook