Mellor a pé - page 8

Tras apeonalización, o espazo
que antes ocupaban os coches,
agora éutilizado polos peóns; xe-
neralizouse aaccesibilidadeuni-
versal para fomentar a integración
e unha vida independente para as
persoas condificultades. O reforzo
da zona central comonúcleoda
actividade comercial eadministra-
tiva evitou a construción de cen-
tros comerciais na periferiae con
iso, milleiros de desprazamentos
motorizados.
Un espazo público digno
A transformacióndePontevedra foi inspirada igualmentena
“Cidade dos nenos” deFrancescoTonucci, coobxectivo de
promover unha infanciamáis sanae feliz, impulsos combi-
nados coa xeneralizacióndo “traffic calming” en todo oes-
pazo urbano, paraaumentar a seguridadee dignificar o
espazo público.Aobra “Calmar el tráfico”, deAlfonsoSanz,
foi un dos principais guieiros da reforma.
66%apéou enbici
4% transportepúblico
30%
cocheprivado
Aaccesibilidadeuniversal
abrangue todoo espazo
públicourbano
Algunhas escolasdoCentro
Histórico fano “recreo” no
espazopúblico senperigo
para alumnos e alumnas
Amodalidade do
transporte urbano
Menos en coche,
máis a pé
A xestión
damobilidade
Case todas as áreasda
xestiónmunicipal están
relacionadas coamobilidade
A organización
administrativa
damobilidade
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook