Mellor a pé - page 9

Ao limitar a presenza dos auto-
móbiles na cidade, gañouse
unha considerábel cantidadede
espazo público, que puido ser
dedicado a crear grandes itine-
rarios peonis, con amplas
zonas de preferencia para os
traslados a pé.
Moverse senmotor—a pé ou
en bici— enPontevedra émoi
doado, sano e seguro. Os co-
ches xanon supoñen unha
ameaza permanente, xa que as
rúas están cheas de xente, re-
dúxose o anchodas vías roda-
das e xeneralizáronse os
obstáculos físicos. Foi a pri-
meira cidadeen reducir a velo-
cidademáximaa 30 km/h.
Preferencia peonil
O sistema intermodal de transporte de persoas baséase na priori-
dade dos traslados nonmotorizados. Existe unha grande franxa de
estacionamento gratuíto nunextremodo nucleo central, con capa-
cidadeparamil automóbiles, que funciona como intercambiador
coche-peónpara os públicos que proceden de fóra da capital, e
quedeixan o seu coche a uns 10minutos a pe damaioría dos cen-
tros de afluencia cidadán.
O peón, no centro
da intermodalidade
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook