DUBAI - Voz de Galicia - page 10

10
PremioHábitataPontevedra
A cidadeamable
Pontevedra, cadadíamáisverde
É
unpequenodesvíoquetoma
un casepor curiosidade. Vai pasean-
dopola sendadoLérezcandounpe-
quenocamiñoseabreaundos lados,
invitando a adentrarse noutromun-
doenoutro tempo.Alí, oasfaltomú-
daseensendeirode terraouenpasa-
rela de ferro suspendida sobre o río,
e o ruídopasa a quedar limitadopo-
los chíosdepaxaros eaaugacorren-
do. En realidade é só a senda do Lé-
reznoseu tramoacondicionadomáis
alto, oque remataxuntoádepurado-
radeBora,peroparamoitosponteve-
dresesconstitúeunhavisitaobrigada
no seudía a día, xa sexa para correr,
andar en bici ou, simplemente, eva-
dirsedomundo.
POR
CARMENG.DEBURGOS
AAlameda está situada no epicentro
dacidade.Asárboreseosbancoscon-
trastancoparquedenenoseaszonas
públicas empedradas. Nela agóchan-
se, sen embargo, multitude de espe-
ciescomoplátanos, choposoucarba-
llos.Noseucentro, unpalcodemúsi-
ca de forma octogonal érguese como
unha declaración de intencións. Pre-
tendíaserunrefuxionocentronavila.
Salpicadadeestilos
Son dous exemplos da variedade de
zonasverdesquesalpicanPontevedra
eque fan as vecesdepulmóns.Malia
súasdiferenzas, todasteñenalgoenco-
mún: nondeixande crecer ninde to-
mardiferentesformas.Aostradicionais
espazosdeesparcemento,entreosque
se inclúeaXunqueiradeAlba, súman-
senovosproxectos constantemente.
MonteVivoéundeles. Postoenmar-
chano2006parapaliarosestragosque
fixeronos incendiosdese fatídicove-
rán, deixou tras de si pretodemedio
milleirodeárboresnovosgrazasade-
zaséispropostasdistintas.Acriseobri-
goua interrompilo,peroanecesidade
de frearadesaparicióndezonasarbo-
radasserviudeescusaperfectaparare-
tomalo.Oobxectivoéagoraconverter
osarredoresdacidadenun lugarde le-
cerparaospontevedreses, integraros
montesnorestodaszonasverdesque
ofreceoentornodoLérez.En todasas
súasvariantes.
Parquesfluviaiseassúasmarxes
MesmonoGafos.Boaprobada trans-
formaciónqueestásufrindoasuperfi-
cienaturaldePontevedraquedareflec-
tida no pequeno río que atravesa a
cidade. De ser un couce degradado
pasou a conformar un dos espazos
urbanosmáis celebrados polos pon-
tevedreses.Unparquefluvialque ter-
minadepor envalor os tesourosque
marcaronahistoriaeoshabitantesda
vila: os caudais que atraeron dende
poboadoresata industriasássúasmar-
xes, equefixerondelaaviladaspon-
tespor excelenciadeGalicia.
Aunióndeambasbeiraspara fusiona-
las nunha única cidade é a que fai da
IllasdasEsculturasundos lugaresde
esparcemento preferido dos veciños.
E taménaquepermiteoPazodaCul-
turarespirarairepuroparadarosíxeno
áactividadeculturaleeconómicaque
albergano seu interior.
É taménaque faiquePontevedrares-
pire natureza dende dentro e polos
seus catrocostados.
Sonpequenas illasdentrodacidade. AlgunhasestánenplenocorazóndaBoaVila, eoutrasaapenasuns
metros. Poden ter formadepaseo fluvial oudemarismas.Mesmodeparqueurbanooudezonaaxardinada
dentrodunhaurbanización. Pero todas teñenalgoencomún: crecen. Pontevedraécadadíamáisverde
1
SENDADOLÉREZ
Unpequenodesvío levaaun
dos refuxiosnaturaispor
excelenciadacidade.
RAMÓNLEIRO
2
ALAMEDA
Noepicentrodavilapresume
de importanciacoassúas
especiesarbóreas.
CAPOTILLO
3
PARQUEDOSGAFOS
Pasoudeserun río
contaminadoazonade
esparcemento familiar.
CAPOTILLO
4
MONTEVIVO
Oproxecto, iniciadono2006,
pretende integrarosmontes
nazonaverdedavila.
RAMÓNLEIRO
5
URBANIZACIÓNS
Valdecorvoséunexemplode
comoaszonasverdesestán
predestinadasacrecer.
CAPOTILLO
1
3
4
5
2
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook