DUBAI - Voz de Galicia - page 11

11
3DEMARZODEL2015
Entrevista
«Aguindadomodelourbanéqueos
cidadánsesteamoscómodosecontentos»
c
ésarMosquera éo corazóndo
modelourbanodePontevedra.Falado
tema con tanta ilusión como convic-
ción, e a súa conversadeixa traslucir
centosdehorasdeestudo.
—¿ComochegouPontevedraacon-
verterseenmodelodecidade?
—Porquetivemos,porun lado,asitua-
cióneacertezadeteruncamiñoclaro
poloque avanzar e, por outro, a cola-
boración,participacióneapoiodunha
granpartedasociedadepontevedresa.
É amaneira: ter un equipo bastante
coordinadopara poder avanzar. Case
sempre os grandes proxectos, os de
envergadura, teñenéxitoenbaseaque
existaneses factores:uncamiñoclaro
poloquesequereandar,unequipo,eo
compromisoeaaceptacióndamaioría
da sociedade.
—Na tendenza actual, ¿non é facer
deDavidcontraGoliat?
—Evidentemente,existeunhacultura
do vehículo individual, do coche. Eu
son defensor do vehículo individual,
danosunhaautonomíaeunhasposibi-
lidadesdemobilidadeabsolutamente
extraordinariase impensableshaicen
anos,perofuncionamoimalnacidade.
Enxeral, funcionamoimal candohai
demasiados coches xuntos, e hai que
buscarunequilibrioparaterasvanxa-
tes do coche perominimizar os seus
prexuízos. Éunhabatalladifícil, pero
quesevaiabrindocamiño.Atendenza
agoramesmoéaquesegueoconcello
deNova Iorke, chamada
activedesign
.
EstadosUnidos tenunproblemagra-
vísimoque taménestáchegandoaquí:
amaioríadapoboacióntensobrepeso,
porquecollealgúnmediomecanizado
paratodo,sexacocheouautobús,enon
andaninsemovenada.Omediourba-
no ao final convértese nun elemento
de falta de saúde, cando debería ser
ocontrario.
—ParaPontevedraémoi funcional,
mais ¿é unmodelo exportable para
cidadesmáisgrandes?
—Aproporcióndosdesprazamentos,
quitandoosquese fanapéeencoche,
nascidades tenunha rela-
ción inversaaotamaño.En
Madrid, os desprazamen-
tos en coche poden ser o
30%,eenPontevedrao90.
Así, á hora de actuar será
moitomáisdoado restrin-
xirereordenarese30%de
POR
CARMENG.DEBURGOS
CésarMosqueranonésóoconcelleirode InfraestruturasdoConcellodePontevedra.
TampoucoovoceironacionalistanaDeputaciónninoutrosmoitoscargos. É, ademais,
oalmamáterdaBoaVilaactual eunestudosodacalidadedevida. Así, enxeral
CÉSARMOSQUERA
CONCELLEIRODE INFRAESTRUTURASDEPONTEVEDRA
Madridqueo90.Estáclaroqueascida-
desásveces teñenunhasnecesidades
e volumes de desprazamentos moito
maiores,perohaisolucións.Aninguén
se lleocorriríapeonalizaraCastellana,
pero si sepode reducir tráfico e tran-
quilizalo,quenonsexaagresivo.E,seas
grandesarteriassetratanasí,osbarrios
no hai ningunha razón para que non
sepoidan tratarcomoenPontevedra.
—¿Caléaasignaturapendente?
—O ciclo dosmateriais, os residuos.
Non é coherente ter unha cidade con
estándares de calidade do aire e am-
bientais moi bos, e que esteamos fa-
cendoavistagordae tirandoresiduos
orgánicos e levalos aqueimar. Éunha
externalidade inasumible. Ehai outra
moi gorda tamén, que difícilmente o
Concellotencapacidadedesolucionar
peroalgoteráque facer,queéoestado
dossolos forestaiseagrarios.Tiñamos
unsoloabundanteefértil,enestesmo-
mentos estámoi deterioriado. Xa se
perderon centos de hectáreas, e esta-
mos en perigo de perder milleiros, e
o solo forestal unha vez que seperde
xanon se recupera. En terceiro lugar,
opropiomodelourbanoestaseesten-
dendo ao rural, pero queda bastante
por facer. Temos que intentar que, se
osnenosnacidadepoden ir andando
ao colexio, no rural tambén suceda,
polomenos os que viven cerca. Case
semprequedamáisporfacerqueoque
está feito, perohaimoito feito.
—ODubái Award, ¿é a guinda do
modelourbano?
—Édunhatrascendenciaenorme,pero
aguindaéqueoscidadánsesteamoscó-
modosecontentos. Enon
éretórica,éasí;senon,se-
ría imposible. Dentrodos
recoñecementos exterio-
res, que teñenungranpa-
pel(endicir“oigaalgoesta-
remos facendoben”), non
hainomundoningúnpre-
mioqueteñamaiorrelevanciapolotipo
deentidadeepor terámbitomundial.
Haioutrosretosparao futuro,comoo
mundoanglosaxón,queémoirestinxi-
do,euncampoaexplorarqueagarda-
mosqueno futuropoidamos tirarpor
aí.Ascidadesnestesmomentosestán
unhasencompetenciaconoutras,ere-
curtáronsemoitísimoasdistancias.Por
isonesemundoquechamanglobalhai
queofreceralgodiferente, facermarca.
—¿Dequepremioestámáisorgulloso?
—Haiunque tivopouca transcenden-
cia, ademais, que foi oda Fundación
Meniños que, comonon tiña ningún
premio, inventouno.Esodequesexaa
cidadedosnenos, esaespeciequeca-
se temosenmoitascidadesenvíasde
extinciónnos espazos xenéricos, qui-
zaisparaminsexaomáisentrañable.
“Quesexaacidadedosnenos, esa
especiecaseenextinciónnos
espazosxenéricos, quizais foi para
minopremiomáisentrañable”
“Nonécoherente ter unhacidade
conestándaresdecalidade
ambiental tanbos, equeesteamos
facendoavistagordacos residuos”
CAPOTILLO
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook