DUBAI - Voz de Galicia - page 3

3
3DEMARZODEL2015
O recoñecemento
OPREMIO.
Oalcaldeeo
intendentedaPOlicíaLocal
recolleronopasadodía24de
febreiroenDubái opremioda
ONU |
GUILLERMOGONZÁLEZ
Dende 1996 e cada dous anos, inicia-
tivas sobresalientesde todoomundo
sonpremiadaspolamunicipalidadede
DubáieaaxenciaONU-Hábitatbaixo
adenominación
DubaiAward
eosub-
títulode «premio ásmellores prácti-
cas namellora das condicións de vi-
da das persoas». Odenominador co-
múndas iniciativas seleccionadas é a
contribución para o desenvolvemen-
to humano e urbano. Para ser consi-
derada unha boa práctica a iniciativa
debesersostible, ter impactopositivo
edemostrarquea institución tenaso-
ciaciónscondiversosactoresurbanos.
TrasseravaladapoloComitéHábitat
Español,dependentedoMinisteriode
Fomento,omodelodecidadedePon-
tevedrafoiundos406proxectosselec-
cionados,correspondentesa95países
de todoomundo,paraoptarádécima
edicióndo
DubaiAward
.Detodoseles,
Pontevedra foiundosseispremiados
namáximacategoría,oúnicoproxecto
europeo e o único desenvolvido por
unhaAdministraciónpública.
Aspirantesespañois
Na fase previa a nivel nacional, o
ComitéHábitat español seleccionou
outros58proxectospresentados tanto
por administracións públicas como
por entidades privadas. Un repaso á
lista dos proxectos españois reflicte
a entidade dos aspirantes aos que se
enfrontabaoproxectodePontevedra.
Sen irmáis lonxe,aparecendúas inicia-
tivasdaXuntadeAndalucía, unhada
empresadeVivendaeChandeEuskadi
eoutradaXuntadeGalicia.Epropos-
tasdecidadescomoVitoria,OPratde
Llobregat,SanSebastián,Madrid(que
presentou ata catro iniciativas dife-
rentes),León,Valladolid,Málaga,San-
tander, Valencia, Granada, Lleida ou
AlcaládeHenares, así comoaONCE,
o Imserso ou aUniversidadeAutó-
nomadeMadrid.
Unpremioámelloradacalidadedevida
QUÉÉO«DUBAIAWARD»
Lexítimoorgullo
E
stepremioONUHábitat-Dubai
Award énchenos de lexítimo
orgullo a todos os pontevedre-
ses. Entre todos fomos quen de aca-
darunmodelodecidadecentradonas
persoas, hoxe referendado por este
prestixiosopremio.
En temposdedifi-
cultadeseconómi-
cas e sociais, este
recoñecemento
mundial daranos
forzas para seguir adiante, será un
gran impulso para avanzar conmáis
decisión». Estas foron as palabras
coasqueagradecínopremionaceri-
monia deDubai. Énchenos de lexí-
timo orgullo a todos os pontevedre-
ses,porque fomosquen, contravento
emar, de levar adiante un proxecto
colectivo, quebebeude todas as fon-
teseexperiencias,peroque foiconci-
bido,deseñadoeadaptadoárealidade
de Pontevedra. Unmodelo, un pro-
xecto,dePontevedraparaPontevedra.
Omáis importantesomosaspersoas,
ossereshumanos;ascidadesdeberían
estar feitasámedidadaspersoaspero,
pordesgraza,nonoestán.Pórasper-
soas no centro da vida da cidade foi
omotivo do premio. Algo tan lóxico
e sinxelo, na realidade resulta difí-
cil, escaso emerecente de premio.
Pontevedra ten feito omáis difí-
cil, ten pasado con éxito as primei-
rasetapasdaconstrucióndunhanova
cidade alternativa. Pontevedra está
colocadanoscircuítosnacionais,esta-
tais e internacionais como un refe-
rente de calidade urbana. As posibi-
lidades deproxección enormes.Nun
mundo tan competitivo, noque cada
cidade ten que aportar algún atrac-
tivo diferencial potente, Pontevedra
estámoi ben situada cara o futuro.
Agorarestaomáis importante,con-
solidarestaposición,estendela, facela
cadavezmáisuniversal.Levaráoseu
tempoperodebe facersecoamáxima
rapidez; outras cidades están a ence-
tar este camiño da calidade urbana
e pronto poderán ser competidoras
de Pontevedra. Sería un tremendo
erro durmirse nos loureiros e desa-
proveitar esta oportunidade, esta
posición favorábel na que logramos,
entre todos, situar a Pontevedra.
Esterecoñecementodebedarnosfor-
zasparaavanzar, inclusonestes intres
degravesproblemassociaiseeconó-
micos. É un espaldarazo. Ninguén
podería pensar, nin nos seusmello-
res soños, que Pontevedra podería
chegaraserunhareferenciamundial.
Fomosquende facelo.Aproveitemos
a fondooquexa temos,perosigamos,
avancemos, aproveitemos esta opor-
tunidade única que se nos presenta
e da que nos fixemos merecentes.
Opinón
MIGUELANXO
FERNÁNDEZLORES
Alcaldede
Pontevedra
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook