DUBAI - Voz de Galicia - page 4

4
PremioHábitataPontevedra
Antesda reforma
mais de 15.000 vehículos en cada di-
rección; tráfico pesado, de paso e de
axitación, dandovoltas emais voltas
enbuscadun lugarondeaparcarpara
acabar facéndooendobrefilaouenri-
badeestreitase ridículasbeirarrúas.
Ruido, contaminación atmosférica
e acústica, perigo…Daquela o coche
eraomnipresente,amobilidadepeonil
estaba absolutamente marxinada, a
ciclistaera imposibleeascadeirasde
rodasnin sevían.
Cando sedecidiupeonalizarocen-
tro histórico, nas súas rúas e prazas
Gañar espazoparaospeóns foi amarcadepartidapara
a transformacióndePontevedraapartiresde 1999. A
cidadepoñía freoasí aodominio indiscriminadodo
automóbil en todoocentrourbanoemodificaba
drasticamenteassúasprioridadesdemobilidadepara
recuperar e revalorizarousocidadándosespazos
públicos. Estecambio foi un longocamiñode 15anos
propiciadopor unha reformaurbanadegrandecalado.
A
bondaunsinxeloexercicio
dememoria para recordar como era
Pontevedra hai apenas quince anos.
Nadamellor que botar a vista atrás
paradecatarsedacidadeque tiñamos
edaque temos.
En 1999,Pontevedraeraunhacidade
caótica, incómoda,desordenada.Máis
de 100.000 desprazamentosmotori-
zados polo centro; rúas de 14metros
de largocunha intensidademedia de
POR
ELENALARRIBA
Adeusacidadedocaosmotorizado
BENITO
CORBAL
AÚLTIMAREFORMA
BenitoCorbal, a rúa
máiscomercial e
transitadadacidade
dePontevedra, foi o
últimoespazo
recuperadoparaos
peóns, no tramoque
vai dendeSagastaata
CobiánRoffignac.
RAMONLEIRO
AVENIDA
DEVIGO
ATOAMENTOS
Ospropioscondutores
eranvítimasdouso
indiscriminadodos
vehículosenvías
estreitascomoa
avenidadeVigo. Esta
imaxecorrespondeao
ano2003, antesda
súa reforma.
X.C.GIL
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
Powered by FlippingBook