DUBAI - Voz de Galicia - page 5

5
3DEMARZODEL2015
Antesda reforma
aparcaban diariamente preto de 500
condutores sen contar os milleiros
que utilizaban a zona monumental
como atallo para cruzar a cidade. E
fóradeserecinto,polaprazadeCom-
postela, onde hoxe está a chamada
Fonte dos Nenos, pasaban cada día
27.000coches.
Arealidadeactual ébendistinta. In-
vertiuseradicalmenteaescaladeprio-
ridades.Omododemobilidadeprima-
doeprivilexiadopasouaseropeonile
taménociclista,seguidodotransporte
públicoeporúltimooautomóbilpri-
vado, limitandooaccesomotorizado
aosespazosurbanosparaoabsoluta-
mentenecesario: servizos públicos e
comerciais, reparto, emerxencias, ac-
cesoagaraxes…A transformaciónur-
bana fíxose desde un enfoque global
e cuns obxectivos claros: conseguir
unha cidademáis amable, cómoda,
segura, dealtacalidadeurbana, acce-
sible, sencontaminaciónacústicanin
atmosférica, igualitaria,cohesionadae
que facilitaaautonomíadaspersoas.
APontevedradehoxetenunhaaltase-
guranzaviaria.Aspersoasencadeiras
derodasxapodencircular libremente.
O80%dos escolaresdemáisdeoito
anos van andando aos coles.Máis da
metadedoespazopúblico, noquean-
tesde 1999 tiñaprioridadeo automó-
bil, pasou a serdepreferenciapeonil.
O 70%dos desprazamentos internos
fanseagoraapéouenbici.Acircula-
cióne,polo tanto,oconsumodecom-
bustible e as emisións contaminantes
baixaronendúasterceiraspartes,eoni-
velderuídourbanotaménémoibaixo.
CURROS
ENRIQUEZ
PARAAHISTORIA
AprazadeCurros
Enríquezéun
exponenteda invasión
decochesquehabía
nocentrohistórico
antesdeser
peonalizado alápolo
ano1999.
XOANCARLOSGIL
CALLE
MICHELENA
ASÍ ERANO2000
Esta imaxeda rúa
Michelena
correspondeaoano
2000 ebenmerece
unha reflexióndoque
sufrironospeónsante
aomnipresenciados
automóbiles.
MARQUÉS
DERIESTRA
FRONTEASRUÍNAS
O tráficoera intenso
anteasRuínasdeSan
Domingo, comose
podevernesta imaxe
do2001da rúaRiestra,
porondehoxeos
peónspodencamiñar
con todacomodidade.
XOÁNCARLOSGIL
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook