DUBAI - Voz de Galicia - page 6

6
PremioHábitataPontevedra
Caraaexcelencia
C
un aprobado connota pa-
ra os principais baremos ambientais,
ospontevedresespodenpresumirda
súa cidade como unha das pioneiras
enEspañana loitacontraacontamina-
ción. Sondatosobxectivos.Dino, ano
trasano, todo tipodeorganizaciónse
informes técnicos, non sódoConce-
llo, senón tamén estudos externos e
independentes.Éoresultadodemoi-
tosanosdeesforzos, queagora teñen
cumprida recompensa.
Paradefinirestasituación,ogoberno
local botaman dun concepto, «alta
calidade urbana», co que expresa a
transformación, avancese retos futu-
rosdomedioambientenacidade.Non
todo está feito, aínda quedan cousas
nasqueacometer, peroosobxectivos
vanse cumprindoun a un, e amello-
ríaséntenaospontevedreseseosseus
visitantes.
Sendúbidaalgunhaunhadasgrandes
transformaciónsfoiapeonalizacióndo
centro histórico. Esa decisiónmarca
un antes e un despois, e ese cambio,
en termosdecontaminación, émedi-
ble.MentresaOrganizaciónMundial
daSaúde(OMS)advirtedunaumento
dapoluciónambiental na súaanálise
de 1.200cidades,enPontevedraa ten-
dencia é todo o contrario. A capital
do Lérez non figura nos estudos da
OMS,perohaidous informestécnicos
que serven como referencia. Trátase
doelaboradopolaempresaPettrano
2014, que tamén seencargoude facer
oúltimoPlandeTráficoeMobilidade
no 2010. O outro estudo é o informe
doanteriorplande tráfico, redactado
por Iceacsanoano 1996.
A conclusiónda comparativa entre
ámbolos dous períodos arroxa uns
datos inequívocos,quereflictenagran
transformación experimentada por
Pontevedra ao facer recontodos afo-
ros dun e doutromomento. En case
18 anos, as emisións deCO
2
á atmos-
fera reducíronsenacidadenun65%.
Estacifra tenasúarepercusión inme-
diata na calidade do aire que respi-
ranosveciños.Outro informedoano
pasado, neste caso de Ecoloxistas en
Acción, situou a Pontevedra como a
urbe cosmellores datos de todas as
cidadesgalegaseconstataqueacapi-
taldoLérezacadouoseumellornivel
enmoitos anos.
POR
MARCOSGAGO
Aexclusióndoscochesdocentrohistórico rebaixounun65%aemisióndeCO
2
, o ríoLérezacada índicesecolóxicos
equímicosóptimosaoseupasopolacidadeeoObservatoriodaCalidadeUrbanadetectaunhamaior variedadede
árboresedeavescaquesepodenatopar enMadrid. Estes factoresxuntosdefinenaaltacalidadeurbanadacapital
Pontevedrabateosseusmelloresrexistrosna
loitacontraacontaminaciónambiental
No seu informe, Pettra incide: «A
redución do consumo enerxético na
cidade foi progresivo e patente, xa
queamedidaque seperfeccionabao
modelo, crecía o número de despra-
zamentosapéeseminorabaousode
combustibles».
Entermoscuantitativos,caberecor-
darqueen 1996osvehículosquecir-
culabanpolasrúasmáiscéntricaseran
52.000 cada día. No 2012, a cifra bai-
xou ata os 17.000. A reforma urbana
implicouquedescendeseoconsumo
de combustibles fósiles en torno ás
400 toneladasdiarias.Aexclusiónde
tantosmiles de vehículos do centro
da cidade, levounos ás vías circula-
resquexaexistenepermitiu,depaso,
favorecer o tránsito dos peóns polas
Oaireque
se respira
nocentrode
Pontevedra
éomellorde
Galicia.OCon-
cellomedirá
asúaevolu-
cióna través
denovas
estaciónsde
análiseda
calidadedo
airecomo
ada imaxe
dadereita,
enMollavao
|
CAPOTILLO /
RAMÓNLEIRO
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook