DUBAI - Voz de Galicia - page 7

7
3DEMARZODEL2015
Caraaexcelencia
rúas, que recuperarono seu carácter
cívico e como espazo de conviven-
cia. Este tráficodesprazadodo casco
urbanopasouacircularpoloextrarra-
dio,absorbendootramo libredepeaxe
daAP-9ametadedestefluxodevehí-
culos,mentresqueorestoseentende
queo fai poloviarioperiférico.
Estudosenmarcha
OConcellodePontevedramanténos
seusesforzosnodifícilretodepreser-
varestaaltacalidadeurbana,e incluso
mellorala. Para este fin, promove o
Observatorio de Calidade Urbana,
quemide diversos criterios como a
biodiversidade, oestadodosmontes,
osespazospúblicosverdes, axestión
dosresiduos,oconsumoenerxético,a
mobilidade,oruído,acalidadedoaire
e a emisióndegases de efecto inver-
nadoiro, entreoutros.
Os resultados iranse coñecendo co
pasodotempo,peroporagora,ascon-
clusiónsdosdistintos informeseestu-
dossectoriaisadiantanunboestadode
saúde para a capital e o seu entorno.
Porexemplo, acontribuciónambien-
tal da cidade non é pequena. OPlan
MonteVivopermitiuaplantaciónde
mediomillón de árbores—seis por
cadaundoshabitantesdoconcello—.
Asemade,Pontevedra tenrexistradas
219especiesdeárbores,unhacifraque
superaás 210deMadridouas 164de
Barcelona.Unha investigacióncientí-
fica sobreasavesqueaniñannocon-
cello localizou 134 especies, mentres
queenMadrid fanno72eenSantan-
der contabilizáronse88.
Outro factor a ter en conta á hora
de cuantificar a calidade de vida e a
loita contra a polución é a forma en
queos veciños fanos seus despraza-
mentos cotiáns.O67%dosponteve-
dresesmóvese pola cidade a pé ou
en bicicleta. Asemade, a calidade do
aireéoutrobaremo a considerar.No
2012, por exemplo, Pontevedra rexis-
trousoamentesetedíasnosqueacali-
dade atmosférica estivo por debaixo
dos límites.
OemblemadoLérez
As oitopontes e apasarelapeonil da
Illa das Esculturas esténdense como
brazossobreoLérez,oprincipalcurso
fluvial queatravesaacidadeeque lle
imprime a Pontevedra unha perso-
nalidade única. O río tamén ten sido
obxecto dun intenso traballo para
mellorar a súa situación e conseguir
recuperaloparaodisfrutedosveciños.
Cuantiosas inversións en saneamen-
tos,ensubstitucióndevellas tuberías
de sumidoiros, en adecentar as súas
beiras, eacreacióndesendeirospeo-
nís teñen conseguidoqueos veciños
eos visitantespaseen ao seu caróne
disfrutendel.Oestadodo ríoéboao
seupasopolacidade, segundosedes-
prende doPlanHidrolóxicoque ela-
boraAugas deGalicia. O río cumpre
cos índicesecolóxicos,quemideasúa
fauna e flora, e tamén o seu estado,
libredeprodutosquímicosperigosos.
Pontevedraéunhacidadeóptimaparaa infancia, os rapacespodenxogarnosparquesecircularpolas rúas libresdemilesdecoches
edacontaminaciónproducidapolasemisiónsdeCO
2
, tralapeonalizacióndocentrourbano |
CAPOTILLO
OLérezeassúaspontessonmáisqueunsímbolodonivel devidadoscidadánspontevedreses, osesforzosnamelloradosseus
criteriosambientais reflíctensenosbos resultadosdoPlanHidrolóxicoGaliciaCostaparaestecurso fluvial |
RAMÓNLEIRO
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook