DUBAI - Voz de Galicia - page 8

8
PremioHábitataPontevedra
Depaseo
AcontornadePontevedraofreceunhaamalgamade
sendasquepercorrenasmarxesdoLérez, descobreno
seuafluenteOGafosouadéntransenasmarismasde
Albaconxugandosempreo respectomedioambiental
coaprácticadeactividadesdeportivasedeocio
o
segundo embaixador de
Pontevedra,despoisdoseumultipre-
miadomodelourbano, sonas sendas
que permiten a veciños e visitantes
descubrir outra cidade que perma-
necíaun tantoocultaparamoitosata
nonhaimoito tempo.Na súacontor-
na,Pontevedraofreceunscorentaki-
lómetrosdesendaspararecorrerapé
ouenbicicleta.
Todasteñenencomúnofeitodeque
son rutas que os sendeiristas cualifi-
candedificultadebaixa,unhacircuns-
tanciaqueredundaenquesexanacce-
sibles para todo tipodepersoas. Isto
contribúeásúadifusióneaquesexan
moi transitadas, sobre todo cando as
condiciónsmeteorolóxicas son favo-
rables. Por iso, non é raro atoparse
conafeccionadosao
running
compar-
tindoespazoconciclistasou familias
quesinxelamentebuscanunespazode
ocioparacamiñarunhashoras.
En todocaso, tres sonasprincipais
zonas de roteiros que ofrece Ponte-
vedra: as sendas do Lérez, o tramo
urbanodoríoGafoseasmarismasde
Alba.Comosesoedicirnestescasos,
aínda que teñen puntos en común,
cadaunhadelasédiferente.
Destexeito,partindodoentornoda
pontedosTirantesarrancanasdeno-
minadassendasdoLérez,unhasrutas
querecorrensenllos tramosdunsseis
kilómetros de lonxitude do río capi-
talino por ambasmarxes. Aínda que
parellas,asdúasbeirasmanteñenunha
personalidadepropia,de talxeitoque
aesquerda,aquesubecaraobarriode
MontePorreiroerematanaparroquia
deBora,bordeaapraiafluvialrevelao
antigobalneariodacidadeque, cons-
truído en 1906 porCasimiroGómez,
nos restosque seconservan aínda se
podenalbiscar fulgoresdoseupasado
esplendor, econflúenapresa.
Trátasedunpaseoque combinaun
primeirotreitodecarácterurbanocon
unsegundoquediscorrepoloschama-
dos salóns doLérez, que conxugan a
calmadoríocunhaexuberantevexeta-
ciónderibeira.Londras, raposos, tar-
tarugas, rase todaclasedeaves,como
omerlo acuático ou garza, así como
multitude de insectos, son só unha
pequenamostra da fauna que un se
pode atopar nun espazo onde abun-
danos carballosecastiñeiros.
É unha paisaxe que tamén se pode
gozar dende amarxe dereita, a que
parte da Illa das Escultura. Son sete
hectáreas demuseo ao aire libre no
que sepodencontemplarunhaducia
depezasderecoñecidosartistas,como
Francisco Leiro, RobertMorris, José
PedroCroft,AnneePatrickPoirierou
RichardLong.Oesforzo feitodendeo
Concello de Pontevedra nos últimos
anos permitiu recuperar para a
cidadanía un área de esparexe-
mentoquenonsempretivoocoi-
dado que semerecían as obras
que nel se expoñen ao público
integradasnesta ínsula.
Pendentedunhaactuaciónque
opoñaenvalor,oroteirodescu-
rrepoloantigocamiñodospes-
cadores e aproveita o tramo que xa
fora empregado polos operarios que
foron empregados nas obras doAVE
para logoascenderataapasarelametá-
lica.Nestecaso,eadiferenzadabeira
esquerda, optouseporunhaprimeira
intervenciónque respectase a idisio-
sincrasia do pasado, de tal xeito que
semanteráasendaprimitiva, incluso,
naquelaspartesondesóéposibletran-
sitar a pé e en fila india. A pasarela
metálicacomunicaambasmarxes.
Taménsirvedenexoparaambasbei-
ras a vella ponte do tren que, cedida
poloMinisteriodeFomento,oConce-
llodePontevedraprevé incorporalaás
sendaspeonís.Enconcreto, trataríase
de darlle continuidade ao camiñoda
beiranorte,aoque tennomosteirode
Lérezo seuprincipal atractivoarqui-
tectónico, unha intervención que xa
estáenestudoporpartedos técnicos
municipais.
Máis céntrica é a senda que acom-
paña aoGafos, afluente doLérez, no
seu discorrer polo casco urbano da
capitalprovincial.Mesesatras,oCon-
cellodePontevedrarevitalizouovello
proxecto do 2012 de darlle continui-
dade polo Camiño Portugués, que
accedeácidadepolasúavertentesur,
xaqueoactualcamiñorematanaspro-
ximidades da estaciónde autobuses.
Decaraesteobxectivo,xasederonos
primeirospasos, de tal xeitoquexaé
posible facerseunha ideadecomovai
ser a ampliaciónquediscorrerá pola
marxecontrariadorío,detalxeitoque
seprevéaconstrucióndunhapasarela
metálicaquecomuniqueambasbeiras.
Posteriormente,asendapodería ter
continuidadecaraTomezapolovialde
servizodavíado tren, siben isto
último xa non está sónasmans
doConcello de Pontevedra. En
todocaso, trátasedaopciónpola
queapostanasautoridadesmuni-
cipaiscomoalternativaaoactual
trazadoda rutaxacobea, xaque
esta,enmoitospuntos,carecede
beiravíasquegarantana seguri-
dade dos peregrinos camiñode San-
tiagodeCompostela.
En canto o paseo fluvial doGafos,
trátasedun itinerarioque,quizaismáis
preparado para recorrer a pé que en
bicicleta,conxugatramosdepasarelas
demadeiraconoutrosdezahorraque
discorre á sombra de especies arbó-
reas autóctonas. Non hai que esque-
cer,nestesentido,quedendefinaisde
decembrodo2013, o tramocompren-
didoentreOteroPedraioeo límiteco
POR
LÓPEZPENIDE
Corentakilómetros
deroteirospara
descubrilosevivilos
apéouenbicicleta
OConcellodePontevedraprevé
integrar avellapontedo trencedida
poloMinisteriodeFomentonas
sendaspeonísdomunicipio
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook