DUBAI - Voz de Galicia - page 9

9
3DEMARZODEL2015
Depaseo
EFERVESCENCIA.
Pontevedra
nonéalleaao incremento
dosúltimosanosdasprác-
ticasdeportivasenespazos
naturais. |
CAPOTILLO /R. LEIRO
veciñoConcellodeVilaboa foidecla-
radoEspazoNaturaldeIntereseLocal.
Destexeito,Pontevedrapodepresu-
mirdeseracapitalprovincialdosdous
ENIL.XuntocoassendasdoLérezeo
paseofluvialdoGafos, a terceiraárea
de roteirosdoentornodacidadeató-
pase nasmarismas deAlba e tamén
estávencelladaaun río,ORóns, que,
ao igual queOGafos, desemboca no
Lérez.Trátasedunespazoquegañou
en difusión nos últimos anos, de tal
xeitoque, poucoapouco, estasecon-
vertendonunpuntode referencia xa
non so para deportistas, senón para
xentesde toda condiciónque atopan
na súaconfiguraciónunespazoonde
gozardun ratode lecer.
Nestecaso,ademais,ovisitantetena
súadisposición todaariquezanatural
queaportanas67hectáreasrecupera-
dasásmarismasnasquesepodenche-
garaobservarata133tiposdepaxaros,
medio centenar dos cales se acredi-
touquenidificanhabitualmentenesta
contornaubicadanamarxedereitado
ríoLérez.
Á vista está que a cidade de Pon-
tevedra é algomáis que unmodelo
urbanoaexportar.
PRESENTEEFUTURO
A riquezade florae faunaé indubidable.Osestudossinalan
que, noámbitoda flora, éposiblecontemplarcercade 166
especiesvexetais, uncatálogoque, isosi, comprende tamén
asplantas invasoras, ascalesestánsuxeitasaunprotocolo
paraasúaperiódicaerradicación. Encantoa fauna, estaestá
compostaeminentementeporaves—hai censadas 133
especies—quesesumanaanfibios, bolboretase insectos.
A recuperacióndoespazourbano foi unhadasgrandes
iniciativasmedioambientais levadasacaboenPontevedranos
últimosanos.Opaseocombina tramosnosqueseempregaron
travesasdo ferrocarril para levantarapasarelademadeiracon
outrosnosqueseempregouzahorra. Estímasequenazona
declaradaENILcoexistenoitentaespeciesdeaves, dasque56
teñenun intereseespecial eunhaestáconsideradavulnerable.
OacordoentreFomentoeConcello taméncomprendeacesión
dealgomáisde8.500metroscadradosde terreosenambas
marxesdo ríoLérez.Asúa incorporaciónásendanorte, ado
mosteirodeSanBieto, poderíaprecisardalgunhaexpropiación,
sobre todosi sebusca facilitaroaccesouniversal dosusuarios
aunespazoque, adíadehoxe, tenquesolucionara
problemáticadunhapendentemoi pronunciada.
Apraia fluvial, omosteirodeSanBieitodeLérez, obalneario, a
fervenzadaFilagrosa, osmuiñosdoCouso, doRatoedo
Radabouxo, apresadeBora...A riquezanatural eetnográfica
dunhacontornaondesobresaenossalónsdoLérez
complétaseconmultitudedeespeciesvexetais—salgueiros,
ameneirosoucarballos—eanimais—cabaliñosdodemo,
londras, troitas, salmóns, cachosouanguías—.
MARISMASDEALBA
SUPERFICIE
Son62hectáreasde terreoquediscorrenentreORóns,
afluentedoLérez, eesteúltimo ríopolasúamarxedereita.Os
visitantesdispoñenduncircuítocircular condistintosanexos.
PASEOFLUVIALDOGAFOS
LONXITUDE
Seisquilómetrosemediosi sesumanos tres tramos.
Así, aoespazoentreaestacióndeautobuseseCampolongo, habería
quesumaradesembocaduraeo roteiroentreonúdoPinoeVilaboa.
PONTEDOFERROCARRIL
PROXECTO
TralacesiónporpartedoMinisteriodeFomento, a
intencióndoConcellodePontevedraé incluíresta infraestruturaen
desusonassendaspeonís.
SENDASDOLÉREZ
LONXITUDE
Uns12quilómetrosporambasmarxessi secontabilizan
ospercorridosde idaevolta. A IlladasEsculturas tenunhasuperficie
desetehectáreasedispónduncircuítocircular conanexos.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook