O novo Goberno Municipal de Pontevedra

87
 

Goberno Municipal de Pontevedra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde

 

D. Miguel Anxo Fernández Lores

 

Tenente de Alcalde

 

D. Antón Louro Goyanes

 

Tenente de Alcalde Suplente

 

Dna. Anxos Riveiro Portela

 

Xunta de Goberno

 

D. Miguel Anxo Fernández Lores

 

D. Antón Louro Goyanes

 

Dna. Anxos Riveiro Portela

 

D. Cesaráreo Mosqueira Lorenzo

 

D. Raimundo González Carballo

 

D. Agustín Fernández González

 

D. Vicente García Legísima

 

Dna. Carme da Silva Méndez

 

D. Luís Bará Torres

 

Portavoz do Goberno

 

D. Raimundo González Carballo

 

Viceportavoz

 

D. Agustín Fernández González

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Goberno

 

D. Antón Louro Goyanes

 

Urbanismo: Modificacións do planeamento; planeamento de desenvolvemento, xestión urbanística.

 

Licenzas de obras, parcelación, actividade, e primeira ocupación.

 

Disciplina: disciplina urbanística e ambiental.

 

Vivenda: Actuacións en materia de Vivenda. ARI de Estribela.

 

Estacionamentos: Xestión dos estacionamentos en réxime de concesión.

 

Obras Urbanas: Proxectos de nova urbanización e reurbanización, agás no Centro Histórico e nos

 

elementos catalogados.

 

 

 

Dna. Anxos Riveiro Portela

 

Cultura: Promoción e xestión da cultura. Vice-Presidencia do OO.AA. Pazo de Cultura.

 

Dinamización sociocultural.

 

Consumo: Fomento do consumo responsábel.

 

Zonas verdes e parques: Parques urbanos, xardíns, parques infantís.

 

Praias

 

 

 

D. César Mosqueira Lorenzo

 

Ordenación do territorio: Instrumentos de Ordenación do territorio Infraestruturas: infraestruturas de

 

comunicación e servizos tanto propias como de outras administracións.

 

Novo PXOM: Xestión do novo PXOM en tramitación.

 

 

 

D. Raimundo González Carballo

 

Facenda: Orzamentos e gasto público, ingresos, autorización e disposición de gastos, ordenación de

 

pagos.

 

Sostemento dos espazos públicos.

 

Servizos municipais: mellora e mantemento da iluminación, vías públicas municipais.

 

Montes e parques forestais.

 

 

 

D. Agustín Fernández González

 

Educación: Xestión das competencias municipais en Educación en todos os niveis obrigatorios e

 

post-obrigatorios. Xestión de programas e actividades nos centros educativos.

 

Universidade

 

Deporte: Fomento, promoción, xestión e desenvolvemento da actividade física, práctica deportiva e

 

instalacións deportivas. Presidencia do Instituto Municipal de Deportes.

 

 

 

D. Vicente García Legísima

 

Réxime Interior

 

Persoal

 

Patrimonio Municipal.

 

 

 

Dna. Carme da Silva Méndez

 

Protección cidadá: Policía. Bombeiros. Protección Civil. Ocupación de vía pública.

 

Ciclo da água: subministro de água potábel, sumidoiros e rede de águas residuais.

 

Resíduos: recollida de resíduos, limpeza viaria e RSU's.

 

Festas: programación e xestión de actividades lúdicas e festivas.

 

 

 

D. Luís Bará Torres

 

Mobilidade: transporte público e auto-taxis. Accesibilidade.

 

Patrimonio Histórico: Obras e actuacións no Centro Histórico e outros elementos catalogados. Patrimonio

 

cultural e etnográfico.

 

 

 

Dna. Carlota Román García

 

Promoción Económica, Emprego e Turismo: Actividades de promoción económica de todos os sectores

 

produtivos. Políticas de emprego. Promoción do Turismo. Presidencia da Empresa Municipal

 

de Turismo. Xestión de Congresos e Feiras no Recinto Feiral en coordinación co organismo autónomo.

 

Comercio e Incentivación das actividades empresariais.

 

Mercados Municipais. Venda Ambulante. Matadoiro.

 

 

 

Dna. Carme Fouces Díaz

 

Servizos sociais: Servizos Sociais. Drogo-dependencias. Garderías.

 

Cemiterios

 

 

 

Dna. Lola Dopico Aneiros

 

Igualdade: Promoción da igualdade

 

Sociedade do coñecemento e novas tecnoloxías.

 

 

 

D. Demetrio Gómez Xunqueira

 

Normalización lingü.stica e cultural

 

Xuventude.

 

 

 

Dna. Pilar Comesaña Hermida

 

Sanidade: sanidade animal. Canceira e animais abandonados.

 

 

 

Servizos Territorializados

 

Área Urbana: coordinador D. Luís Bará Torres.

 

Área Rural: coordinador D. Raimundo González Carballo.

 

Nota.- O responsábel de cada área xeográfica exercerá todas as competencias municipais dentro dese ámbito agás as de Deportes, Educación e Urbanismo, en coordinación cos concelleiro/a que teña delegada a competencia.

 

 

 

Os coordinadores terán a función de tentar homoxeneizar criterios de actuación dos distintos delegados territoriais.

 

 

 

Asignación de Áreas xeográficas:

 

 

 

Área Rural

 

Parroquias de Lérez, Alba, Cerponzóns e Campañó: Dna. Pilar Comesaña Hermida.

 

Parroquias da Canicouba, Pontesampaio e Tomeza: D. Raimundo González Carballo.

 

Parroquias de Marcón, Verducido, Salcedo, Lourizán, Sta. Mª Xeve, Sto. André Xeve e Bora. D. Demetrio Gómez Xunqueira.

 

Parroquia de Mourente: D. Luis Bará Torres

 

 

 

Área Urbana

 

O Burgo, Centro Histórico e A Moureira: Dna. Anxos Riveiro Portela

 

San Xosé, Campolongo, Mollavao: Dna. Carme Fouces Díaz.

 

Resto da Área Urbana: D. Luís Bará Torres