XESTIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE RECOLLIDA, RETIRADA, TRANSPORTE, INMOBILIZACIÓN, DEPOSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS E OUTROS OBSTACULOS DAS VÍAS PÚBLICAS.

118

A mesa de contratación estará formada por:

PRESIDENTE: Que poderá ser un membro da Corporación ou un funcionario desta.

VOCAIS:

* Un concelleiro en representación de cada grupo municipal, a excepción de aquel xa

representado pola Presidencia.

* O titular da Asesoría Xurídica da Corporación, quen poderá delegar a súa

asistencia, con este carácter, na Secretaría Xeral do Pleno.

*O interventor, quen poderá delegar nun funcionario técnico de administración xeral

adscrito ao seu servizo.

* Dous técnicos do Concello.

SECRETARIO: Que será un funcionario do servizo de contratación.

 

 

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF