Policía Local

232

Bases reguladoras dos procesos selectivos para a xeración dunhas listas de substitucións coas categorías de oficial e inspector para habilitacións de funcións de superior categoría propias dos postos de oficial e inspector

Solicitude de participación nos procesos selectivos para a xeración dunhas listas de substitucións coas categorías de oficial e inspector da policía local para habilitacións de funcións de superior categoría

Lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos dos procesos selectivos convocados para a xeración dunhas listas de substitucións coas categorías de oficial e inspector para habilitacións de funcións de superior categoría

Aprobación de lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e fixación da data, lugar e hora de constitución e inicio da fase de concurso dos tribunais cualificadores dos procesos selectivos convocados

Valoración de méritos fase de concurso nas categorías de oficial e inspector e datas para a realización de exercicios prácticos da fase de oposición

Puntuación da proba práctica da fase de oposición e proposta de configuración da lista substitución coa categoría de inspector

Puntuación da proba práctica da fase de oposición, puntuacións totais e proposta de configuración da lista de substitución coa categoría de oficial