Programas realizados

63

1. ELABORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA 
Elabora, coordina, desenvolve e realiza o seguimento e avaliación do I e II Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Pontevedra.

 
2. PROMOCIÓN DO ASOCIACIONISMO 
Informa e asesora a asociacións e persoas interesadas sobre actividades, recursos e servizos relacionados coas mulleres. 
Potencia o asociacionismo da muller e incentiva a relación con e entre as asociacións existentes. 
 
3. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Organiza compañas específicas para sensibilizar a opinión pública sobre a situación das mulleres.
CAMPAÑA INSTITUCIONAL 8 DE MARZO
CAMPAÑA INSTITUCIONAL 25 DE NOVEMBRO
Campañas anteriores
 
4. PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO NOS CENTROS EDUCATIVOS 
Módulos de igualdade e prevención da violencia contra a muller en IES
Escolas de Familia
Campañas 
 
5. FORMACIÓN
Información sobre cursos, estudos e xornadas que se programen no municipio, así como as actividades e servizos desenvolvidos pola Secretaría Xeral da Igualdade
Actividades formativas abertas 
 
6. DENUNCIA DA DESIGUALDADE
Recepciona, canaliza e tramita denuncias en materia de discriminación por razón de sexo no ámbito da publicidade e dos medios de comunicación. 
Ficha de denuncia
 
 
7. PRESTAMO DE LIBROS
O CIM pon á disposición de todas as persoas interesadas información e documentación relativa ás mulleres, feminismo, violencia de xénero  e á igualdade de oportunidades.