ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA.

62

 

Por Decretos do Concelleiro Delegado da Área de Facenda e Medio Ambiente, prestábase aprobación definitiva ás axudas do ARI de Estribela e aos correspondente gastos, ordenando os seus pagos a favor dos solicitantes das axudas para rehabilitación de vivendas e elementos comúns dentro da área de rehabilitación integral de Estribela.

 

Asemade, dispoñíase que unha vez rematada a tramitación dos expedientes de solicitude de subvención publicarase unha relación das subvencións concedidas no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, na páxina web www.pontevedra.eu, e no BOP ao abeiro do estabelecido no artigo 27 das Bases.

 

eN virtude do exposto faise pública a concesión de subvencións aos seguintes interesados:

EXPEDIENTE

EMPRAZAMENTO

IMPORTE SUBVENCIÓN

P-AR-0003/11

RÚA DAS LAXES, 2

7.007,74 €

P-AR-0144/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 87, 1º

6.376,74 €

P-AR-0145/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 87, 2º

1.175,76 €

P-AR-0004/11

SENÉN SOBRAL, 7

9.000,00 €

P-AR-0006/11

SENÉN SOBRAL, 8

1.208,30 €

P-AR-0017/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 71, 2º

9.000,00 €

P-AR-0148/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 71, 3º

2.659,08 €

P-AR-0007/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 1º A

364,96 €

P-AR-0008/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 1º B

364,96 €

P-AR-0009/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 2º A

6.764,44 €

P-AR-0010/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 2º B

364,96 €

P-AR-0011/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 2º C

4.878,40 €

P-AR-0012/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 3º A

364,96 €

P-AR-0013/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 4º A

364,96 €

P-AR-0014/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 4º C

364,96 €

P-AR-0015/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 5º A

364,96 €

P-AR-0016/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 83, 5º B

364,96 €

P-AR-0047/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 56, 4º IZQ

9.000,00 €

P-AR-0005/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 95

6.136,28 €

P-AR-0041/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 1º A

3.622,06 €

P-AR-0042/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 1º B

3.607,88 €

P-AR-0026/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 1º C

8.967,76 €

P-AR-0053/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 1º D

9.000,00 €

P-AR-0043/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 2ºA

3.622,06 €

P-AR-0044/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 2º C

3.927,86 €

P-AR-0045/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 2º D

4.159,68 €

 

 

EXPEDIENTE

EMPRAZAMENTO

IMPORTE SUBVENCIÓN

P-AR-0141/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 3º A

7.041,64 €

P-AR-0102/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 3º B

7.918,12 €

P-AR-0046/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 3º C

3.927,86 €

P-AR-0047/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 3º D

4.159,68 €

P-AR-0103/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 4º A

3.622,06 €

P-AR-0048/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 4º B

3.607,88 €

P-AR-0049/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 4º C

3.927,86 €

P-AR-0050/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 5º A

3.622,06 €

P-AR-0051/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 5º B

3.607,88 €

P-AR-0142/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 5º C

3.927,86 €

P-AR-0052/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 96, 5º D

4.159,68 €

P-AR-0017/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 1º DCHA

7.487,04 €

P-AR-0018/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 1º B

7.021,00 €

P-AR-0019/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 2º DCHA

7.487,04 €

P-AR-0020/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 2º B

7.021,00 €

P-AR-0021/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 3º DCHA

7.487,04 €

P-AR-0022/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 3º IZDA

7.021,00 €

P-AR-0023/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 4º DCHA

7.487,04 €

P-AR-0024/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 5º DCHA

7.487,04 €

P-AR-0025/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 5º IZDA

9.000,00 €

P-AR-0026/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 134, 6º DCHA

6.088,92 €

P-AR-0001/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 139, 1º

3.286,88 €

P-AR-0002/11

AVELINO MONTERO RÍOS, 139, 3º

9.000,00 €

P-AR-0231/10

RÚA DA COMBOA, 1

6.594,36 €

P-AR-0239/10

RÚA DAS LAXES, 15

9.273,54 €

P-AR-0237/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 77-79, 1ºA

10.000,00 €

P-AR-0226/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 83, 1º

10.000,00 €

P-AR-0227/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 83, 2º

10.000,00 €

P-AR-0228/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 83, 3º

10.000,00 €

P-AR-0229/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 83, 4º

10.000,00 €

P-AR-0230/10

MARQUÉS DE VALTERRA, 83, 5º

10.000,00 €

P-AR-0240/10

PEDRALONGA, 8, 1º

10.000,00 €

P-AR-0238/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 58, 4º B

6.886,30 €

P-AR-0235/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 58, 6º B

9.564,56 €

P-AR-0232/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 126

10.000,00 €

P-AR-0223/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 159, 1º

7.734,80 €

 

 

 

EXPEDIENTE

EMPRAZAMENTO

IMPORTE SUBVENCIÓN

P-AR-0224/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 159, 2º

7.734,80 €

P-AR-0225/10

AVELINO MONTERO RÍOS, 159, 3º

9.929,14 €

 

Contra o precedente acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse o RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante a Xunta de Goberno Local e no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ó da súa notificación, ó abeiro do establecido no artigo 116-1 da Lei 30/1992 do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999 pola que se modifica a primeira, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ó da súa notificación, consonte ó disposto nos artigos 8-1 e 46-1 da Lei 29/1998, de 13 de xuño da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

No caso de interpoñerse o recurso potestativo de reposición, deberase resolver e notificar no prazo dun mes segundo establece o artigo 117-2 da devandita Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso de dito prazo sen resolución expresa notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da Lei 30/92, modificada pola Lei 4/1999, podendo entón os interesados interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses contados dende o día seguinte a aquel no que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto, consonte ó establecido no artigo 46-1) e 4) da Lei 29/1998, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Non obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen procedentes conforme a Dereito.

 

Pontevedra, 17 de abril de 2013

 

O TENENTE DE ALCALDE E RESPONSABLE                     O SECRETARIO DA

DA AREA DE URBANISMO E VIVENDA                                   ADMÓN. MUNICIPAL,

 

 

 

 

Antonio Louro Goyanes                                     José Carlos Castiñeira Piñeiro