ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA.

34

Por Decretos do Concelleiro Delegado da Área de Facenda e Medio Ambiente, prestábase aprobación definitiva ás axudas do ARI de Estribela e aos correspondente gastos, ordenando os seus pagos a favor dos solicitantes das axudas para rehabilitación de vivendas e elementos comúns dentro da área de rehabilitación integral de Estribela.

Asemade, dispoñíase que unha vez rematada a tramitación dos expedientes de solicitude de subvención publicarase unha relación das subvencións concedidas no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, na páxina web www.pontevedra.eu, e no BOP ao abeiro do estabelecido no artigo 27 das Bases que as regulan.

Ver documento PDF