Lista de reserva para a provisión lista de reserva para a provision interina de prazas de subalterno da escala de administración xeral, subescala subalterna encadradas na agrupación profesionalinterina de prazas de traballador/a social 2012

231

BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE SUBALTERNO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SUBALTERNA ENCADRADAS NA AGRUPACIÓN PROFESIONAL

MODELO INSTANCIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA COA CATEGORÍA DE SUBALTERNO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS, A COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR E A DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE SUBSTITÚE A UN MEMBRO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O NOMEAMENTO DE PERSOAL AUXILIAR DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA O PRIMEIRO EXERCICIO CONSISTENTE NUN TIPO TEST

VALORACIÓN DE MÉRITOS DA FASE DE CONCURSO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO

RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SEGUNDO

PLANTILLA PRIMEIRO EXERCICIO TEST (24/10/2013)

RECTIFICACIÓN LISTA DE APROBADOS DO PRIMEIRO EXERCICIO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O NOMEAMENTO DE PERSOAL AUXILIAR DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA O TERCEIRO EXERCICIO (PRÁCTICO)

RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO E RECLAMACIÓNS E CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DO TERCEIRO EXERCICIO

RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO, CUALIFICACIÓN DEFINITIVA E PROPOSTA DE LISTA DE RESERVA

ENUNCIADO DO SEGUNDO EXERCICIO LISTA SUBALTERNO

ENUNCIADO DO TERCEIRO EXERCICIO LISTA SUBALTERNO