CONTRATO DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA DO CONCELLO DE PONTEVEDRA E OS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

125

Anuncio de licitación para a contratación mediante procedemento aberto con negociación do “contrato de subministro de enerxía eléctrica do Concello de Pontevedra e os seus organísmos autónomos”

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF