ADAPTACIÓN DOS MODELOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDES DENOMINADOS 513A, 513OA, 514L E 514V, INCLUÍDOS NA ORDENANZA MUNICIPAL PARA A SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA NO CONCELLO DE PONTEVEDRA, REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS DECLARACIÓNS RESPONSABLES PARA PRESTACIÓN DE SERVIZOS, INSTALACIÓNS E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, CAMBIOS DE TITULARIDADE E LICENZAS PARA OBRAS E INSTALACIÓNS MENORES POR ACTUACIÓN COMUNICADA, POR MOR DA ENTRADA EN VIGOR DA LEI 9/2013, DO 19 DE DECEMBRO, DO EMPRENDEMENTO E DA COMPETITIVIDADE ECONÓMICA DE GALICIA.

222

 

 


 


 


 

Ver documento PDF