SERVIZO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO PAVILLÓN MULTIUSOS DE A XUNQUEIRA

77
Boletíns publicacións: Bop (publicado o día 16/06/2014) e DOGA
Fin prazo: 26 días dende a publicación do último anuncio. 
Expediente: Contratación 1/2014. Servizo limpeza instalacións deportivas pavillón multiusos de A Xunqueira. 
Tipo licitación: Procedemento aberto con pluralidade de criterios de adxudicación. 
Descrición: Licitación da adxudicación do contrato do servizo de limpeza das instalacións do pavillón multiusos de A Xunqueira.

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF