CENTRO SOCIAL EN SALCEDO.

213

COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN:

– Presidente: Alcalde ou Concelleiro en quen delegue.

– Vocales (aparte Asesoría Xurídica e Intervención)

* Un concelleiro desinado por cada grupo municipal, a excepción daquel xa representado pola Presidencia.

* Arquitecto Xefe da OTA.

* A Arquitecta da OTA.

– Secretaria: A Secretaria da Mesa de Contratación.

NOTA: DETECTADO UN ERROR EN EL PROYECTO TÉCNICO, SE ADVIERTE A LOS LICITADORES QUE EL MISMO HA SIDO SUBSANADO, POR LO QUE SE AMPLIA EL PLAZO DE LICITACIÓN HASTA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2014

MESA DE CONTRATACIÓN TERÁ LUGAR O DÍA 21 DE AGOSTO 2014 ÁS 9:30 HORAS NA SALA DE REUNIÓNS EN MICHELENA Nº 30.

 

NOTA: MESA DE CONTRATACIÓN TERÁ LUGAR O DÍA 17 DE SETEMBRO 2014 ÁS 9:30 HORAS NA SALA DE REUNIÓNS EN MICHELENA Nº 30.

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF