SERVIZO DE LIMPEZA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS

241

 

A mesa de contratación estará formada por:

PRESIDENTE: Que poderá ser o Alcalde do Concello de Pontevedra ou concelleiro en quen delegue.

VOGAIS:

* Un concelleiro en representación de cada grupo municipal do Concello de Pontevedra, a excepción de aquel xa representado pola Presidencia

* O titular da Asesoría Xurídica da Corporación, quen poderá delegar a súa asistencia, con este carácter, na Secretaría Xeral do Pleno.

*A Interventora, quen poderá delegar nun funcionario técnico de administración xeral adscrito ao seu servizo.

* O Asesor xuridico do Concello de Pontevedra.

*A Tecnica de medio ambiente da OTMAIES

SECRETARIO, con voz mais sen voto, que será a Xefa do Servizo de Contratación ou funcionario en quen delegue.

NOTA: A MESA DE CONTRATACIÓN TERÁ LUGAR O DÍA 3 DE OUTUBRO AS 10:00 HORAS NA SALA DE REUNIÓNS EN MICHELENA 30.

NOTA: A mesa de contratación se reunirá o próximo venres 14 de novembro ás 9:30 horas.

NOTA: A mesa de contratación se reunirá o próximo martes 2 de decembro ás 9:30 horas

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF