REHABILITACIÓN E ACONDICIONAMENTO DE LOCAL DESTINADO A CENTRO SOCIAL EN TOMEZA: ADXUDICACIÓN.

172

ADXUDICACIÓN: Resolución do Concelleiro de goberno responsable da área de facenda e medio ambiente de 4/9/2014:

"Adxudicar á empresa CONSTRUCTORA EDISERPO, S.L. (CIF B-36263564), a contratación das obras de rehabilitación e acondicionamento de local destinado a Centro Social en Tomeza”, por importe de por importe de 111.021,51 €, e o importe do IVE 23.314,52 €, ascendendo o total do orzamento de execución a 134.336,03 €, coas melloras contempladas na súa oferta, financiándose o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 09.332.0-622.00 do orzamento de 2014, RC nº 2014-26984 por importe de 100.000 € correspondente á anualidade de 2014, quedando subordinada a execución da anualidade de 2015 á existencia de crédito no correspondente orzamento o cal deberá ser tido en conta na súa elaboración, sendo o prazo de execución do contrato de 5 (cinco) meses, as obras se executarán con suxeición ao proxecto, prego de cláusulas administrativas particulares e oferta presentada pola empresa adxudicataria."

DATA DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 4/09/2014.