SERVIZO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO PAVILLÓN MULTIUSOS DE A XUNQUEIRA

193
Boletíns publicacións: Bop (publicado o día 16/06/2014) e DOGA
Fin prazo: 26 días dende a publicación do último anuncio.
Expediente: Contratación 1/2014. Servizo limpeza instalacións deportivas pavillón multiusos de A Xunqueira.
Tipo licitación: Procedemento aberto con pluralidade de criterios de adxudicación.
Descrición: Licitación da adxudicación do contrato do servizo de limpeza das instalacións do pavillón multiusos de A Xunqueira.
INFORMACIÓN SOBRE A ADXUDICACIÓN/FORMALIZACIÓN
Adxudicatario: LIMPIEZAS DEL NOROESTE, SAU
Importe da adxudicación: 42123.60 euros mais 8845.96 euros de IVE que fan un total de 50969.56 euros anuais.
Prazo de execución: 2 anos
Data de formalización: 30 de outubro de 2014

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF