Servizo de mediación e asesoramento profesional de seguros privados que concerte o Concello de Pontevedra e os seus entes dependentes

680

Servizo de mediación e asesoramento profesional de seguros privados que concerte o Concello de Pontevedra e os seus entes dependentes.

Anuncio Licitación
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
Prego de Prescripcións Técnicas Particulares
Contrato de servizo de mediación e asesoramento profesional de seguros privados
Requerimiento de Emenda

Anuncio apertura de sobre B

Anuncio de apertura sobre o contrato de servizo de mediación e asesoramento profesional de seguros privados que concerte o concello de Pontevedra e os seus entes dependentes.

CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN DÍA 6 DE XULLO DE 2015

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN