SERVIZO PREVENCIÓN DE RISCOS ALLEOS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA E SEUS OO.AA.

402

prevencion riscos laborais acta 4

acta n 3 prevencion riscos

acta n 2 prevencion riscos

INFORME PREVENCIÓN RISCOS

prevencion riscos laborais acta 1

 

-Obxeto: Prestar servizo de prevención de riscos alleos laborais e dar cumprimento as obrigas estabrecidas na norma reguladora.

-Prazo execución: 4 anos admisión de prórroga: 2 anos.

-Orzamento de licitación total: 162.023,99 €

-Procedemento: Aberto con varios criterios adxudicación. Anexo II PCAP

-Obtención información: Plataforma de Contratación do Estado (documentación) e Concello de Pontevedra: Servizo de Contratación.

-Presentación de Ofertas: 26 días Hábiles a partir publicación último boletín (BOP e DOGA) Bop: 22 de abril de 2015 e Doga: 5 de maio de 2015. Prazo de finalización de presentación de ofertas: 4 de xuño de 2015.

-MESA DE CONTRATACIÓN:  A Mesa de Contratación terá lugar o día 11 de xuño de 2015 ás nove horas e trinta minutos (9:30) na sala de xuntas do edificio sito na rúa Michelena 30.

-2º MESA DE CONTRATACIÓN:  A Mesa de Contratación para dar conta do informe do técnico municipal e apertura do “Sobre C” terá lugar o día 25 de xuño de 2015 ás nove horas e trinta minutos (9:30) na sala de xuntas do edificio sito na rúa Michelena 30.