Alugueiro ou cesión onerosa de terreos para a construcción e explotación dunha planta de compostaxe en Pontevedra.

415

Obxecto: fixar o procedemento, adxudicación e as condicións para que o Concello de Pontevedra poida dispoñer, mediante alugueiro ou cesión onerora dun inmoble ou porción dun predio cunha superficie mínima de 20.000 m2 e máxima de 25.000 m2, para a construcción e explotación dunha planta de compostaxe asociada á mellora do monte. O prazo será dun mínimo de 30 anos, prorrogables por períodos anuais ata un máximo de 45 anos máis, de tal xeito que non pode superar os 75 anos.

Procedemento e forma: aberto.

Criterios de licitación: artigo 12 dos pregos.

Orzamento de licitación total: 1.815.000,00 €, IVE incluído.

Garantías: non procede nin garantía provisional nin definitiva.

Obtención de información: Servizo de Patrimonio do Concello de Pontevedra. Teléfono 986 86 86 11 e perfil do contratante.

Presentación de ofertas: artigo 13 dos pregos.

Vencimento do plazo presentación de ofertas: 9 xullo de 2015.

PREGOS_DE_PLANTA_DE_COMPOSTAXE_DEFINITIVO[1]

Proposta de adxudicación

Adxudicación