Servizo de limpeza das dependencias do Pazo da Cultura, recinto feiral e Teatro Principal a adxudicar mediante procedemento aberto con pluralidade de criterios..

197
  • O acto público de apertura dos sobres B, terá lugar, no seu caso, o próximo luns día 3 de agosto, ás 9:35 horas na Sala de Xuntas sita na rúa Michelena, núm. 30, baixo, 36071 Pontevedra.
  • A Mesa de Contratación procederá, de ser o caso, á apertura en acto público do Sobre C, o próximo luns 27 de xullo de 2015, ás 09: 25 horas, na Sala de Xuntas do edificio sito en Michelena 30, 36071 Pontevedra.
  • Anuncio de formalización anuncio_formalizacion_perfil