Cumprimento sentenza do TSXG, sobre Michelena nº 24

206

Anuncio relativo á proposta de cumprimento de execución da sentenza 184/2014, do Tribunal superior de xustiza de Galicia, ditada no procedemento ordinario 4002/2014 relativo ao acordo do Pleno do concello de 18/11/2013, de aprobación da modificación puntual nº 4 do PEPRICA, que atinxe ao predio sito na rúa Michelena nº 24

Anuncio do concello de Pontevedra Ver PDF

Publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

Publicación no Diario Oficial de Galicia