Até o 27 de abril pódeste inscribir no Concurso de maios 2017

176

  • A praza da Ferraría sería o escenario do concurso o vindeiro 1 de maio ás 11.00 horas, como é habitual

A Concellaría de Festas ten aberto o prazo inscribirse no Concurso de maios 2017 que se celebrará, como é habitual, ás 11.00 horas do 1 de maio na Praza da Ferraría. As bases son as seguintes:

 1. Poderán participar todos os grupos, asociacións, centros educativos, etc., que estean inscritos na Casa do Concello de Pontevedra antes das 13:00 horas do día 27 de abril de 2017.
 2. No intre da inscrición deberán presentar 10 copias dos cantares xunto cunha solicitude na que conste, a lo menos, o nome, DNI e enderezo do solicitante.
 3. Os maios concursantes terán dereito á tradicional rosca e a unha gratificación de 150 €, agás que o xurado o descualifique por non cumprir as presentes bases.
 4. O xurado estará integrado por un representante de cada un dos grupos políticos con representación municipal, e un máximo de catro persoas de recoñecida traxectoria no coñecemento e valoración da Festa dos Maios de Pontevedra.
 5. Os maios participantes deberán presentarse ao xurado na Praza da Ferraría ás 11:00 da mañá. O concurso dará comezo ás 11:30 horas coa “Benvida ao maio”. As actuacións realizadas polos maios na Ferraría antes do comezo poderán ser valoradas polo xurado nas súas puntuacións.
 6. O xurado emitirá o seu veredicto a través da suma das puntuacións dos seus membros, obtidas polos maios en cada modalidade. O xurado seguirá, para as súas puntuacións, os seguintes criterios:
  1. O maio será tradicional de Pontevedra, de forma cónica, de entre 1,5 e 2 metros de altura aproximadamente, adornado con produtos tradicionais (fiúncho, pampillos, margaridas, laranxas e ovos). Tamén se aceptarán, por ser tamén de tradición local, cartuchos (calas, camelias, rosas silvestres e bandeiriñas de papel. Calquera outro elemento de adorno será penalizado.
  2. Os materiais que compoñen a estrutura non serán visíbeis a non ser os pés de maio e as andas, que serán de madeira.
   1. Serán valorados elementos de tipo técnico (como a uniformidade do manto de fiúncho, a elaboración uniforme das coroas de pampillos, margaridas e laranxas, etc.) e artísticos (a distribución dos adornos no maio, a composición de formas e cores, etc.).
   2. A coroa, no caso de presentarse, non deixará ver os materiais da estrutura. Poderá presentarse como remate do maio, ou mellor (por ser tradición en Pontevedra) en estrutura á parte enriba dun pé de madeira. Valorarase a composición de formas e cores, así como o motivo que represente.
  3. Nas cantigas valorarase a retranca, a composición, o ritmo e a linguaxe utilizados. Penalizarase o uso de palabras malsoantes e o uso de coplas copiadas de anos anteriores.
  4. Na interpretación valorarase o emprego do canto tradicional do maio de Pontevedra, así como a entoación, ritmo e voz dos actuantes. Tamén se valorará o uso dos materiais de acompañamento (paos de man ou estadullos).
  5. Quedarán á interpretación do xurado todos aqueles aspectos non contidos nos presentes criterios.
 7. O ditame do xurado será inapelábel.
 8. As letras dos maios premiados poderán ser publicadas polo Concello de Pontevedra, citando a procedencia e sen que os seus autores teñan dereito a percibir ningunha cantidade.
 9. A orde de actuación dos maios será elexía por sorteo, antes do comezo das interpretación.
 10. Trala entrega dos premios, o maio gañador realizará no palco unha nova actuación.
 11. Os premios serán os seguintes:

1º Premio ao maio 350,00 €

2º Premio ao maio 300,00 €

3º Premio ao maio 250,00 €

4º Premio ao maio…………………………………………100,00 €

1º Premio ás cantigas 350,00 €

2º Premio ás cantigas 300,00 €

3º Premio ás cantigas 250,00 €

4º Premio ao cantigas 100,00 €

1º Premio á interpretación 350,00 €

2º Premio á interpretación 300,00 €

3º Premio á interpretación 250,00 €

4º Premio á interpretación 100,00 €

1º Premio á coroa 350,00 €

2º Premio á coroa 300,00 €

3º Premio á coroa 250,00 €

4º Premio á coroa 100,00 €

Premio especial do xurado 300,00 €

Premio especial para Maios (figura)

A participación no concurso supón a aceptación das presentes bases.